Tìm kiếm
Trang chủ Góp Ý Liên Hệ a a
Hoạt động của đơn vị

Giới thiệu đơn vị
Bán đấu giá tài sản
Chúc mừng năm mới
Cải cách hành chính
Xét tuyển viên chức
Văn bản Ngành
Tin tức chuyên ngành
Hội chợ-Hội thi giống
Xúc tiến nông nghiệp
Chuyển giao KHKT
Mô hình kinh nghiệm
Tư liệu nghiên cứu
Chuyển dịch CCSXNN
Cơ sở sản xuất giống
Phê duyệt Chương trình phát triển giống bò thịt trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2016 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030

UBND Thành phố vừa ký Quyết định số 232 QĐ-UBND phê duyệt Chương trình phát triển giống bò thịt trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030, do Phó Chủ tịch UBND Thành phố Lê Thanh Liêm, ký ngày 20/01/2016 (Download).

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thành phố chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, quận, huyện và các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp liên quan trên địa bàn Thành phố triển khai Chương trình phát triển giống bò thịt trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030 theo Quyết định phê duyệt.

UBND Thành phố giao Ủy ban nhân dân các quận, huyện liên quan rà soát, bố sung kế hoạch phát triển chăn nuôi và vùng chăn nuôi tập trung, gắn với kế hoạch sử dụng đất trồng cỏ; tổ chức phổ biến, công khai quy hoạch chăn nuôi đã được phê duyệt, đồng thời chịu trách nhiệm quản lý quy hoạch, kế hoạch phát triến chăn nuôi giống bò thịt trên địa bàn, nhằm đảm bảo phát triến ổn định, kiếm soát dịch bệnh và bảo vệ môi trường; phối hợp vói Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng kế hoạch hàng năm để triển khai thực hiện Chương trình phát triển giống bò thịt.

Quyết định cũng cho biết, UBND Thành phố giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài Chính phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các quận, huyện và Sở ngành liên quan cân đối, đề xuất UBND Thành phố phân bố kế hoạch vốn đầu tư, dự toán chi ngân sách hàng năm đảm bảo tiến độ thực hiện Chương trình. Đồng thời giao Sở Khoa học và Công nghệ tham mưu trình Ủy ban nhân dân Thành phố xét duyệt các đề tài nghiền cứu khoa học thuộc Chương trình phát triển đàn giống bò thịt, nhằm nâng cao chất lượng con giống; cải tiến kỹ thuật về giống, chăm sóc, nuôi dưỡng, thú y,...; Nghiên cứu chuyển giao công nghệ, quy trình sản xuất, chế biến thực phấm an toàn.

Đây là Quyết định chính thức UBND Thành phố để các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp liên quan trên địa bàn Thành phố triển khai Chương trình phát triển giống bò thịt trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, đảm bảo cho người nông dân nuôi thịt bò có điều kiện nhằm nâng cao chất lượng giống bò, cải tiến kỹ thuật về giống, chăm sóc nuôi dưỡng bò thịt đạt chất lượng đề ra.

Các tin liên quan
Tin nổi bật a

Số 4A181 Thanh Niên, ấp 4, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, TP HCM
Tel: 02.837.685.374;      Fax: 02.837.685.374

Email: ttqlkdg.snn@tphcm.gov.vn
@Copyright 2017 TTGCTVNTS, All right reserved