Tìm kiếm
Trang chủ Góp Ý Liên Hệ a a
Hoạt động của đơn vị

Giới thiệu đơn vị
Chúc mừng năm mới
Mời tham gia Đấu thầu
Bán đấu giá tài sản
Cải cách hành chính
Tiêu điểm "Dịch TLCP"
Xét tuyển viên chức
Văn bản Ngành
Tin tức chuyên ngành
Mô hình kinh nghiệm
Hội chợ-Hội thi giống
Xúc tiến nông nghiệp
Chuyển dịch CCSXNN
Chuyển giao KHKT
Tư liệu nghiên cứu
Cơ sở sản xuất giống
Kế hoạch cải cách hành chính năm 2018

I. MỤC TIÊU.

1. Tiếp tục đơn giản, hiện đại  hóa các thủ tục hành chính về quy trình, hồ sơ và biểu mẫu; cập nhật, công khai thủ tục hành chính trên cổng thông tin điện tử của đơn vị.

2. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng công tác hành chính. Nâng cấp cổng thông tin điện tử của đơn vị nhằm đảm bảo việc trao đổi văn bản, tài liệu qua phần mềm quản lý văn bản.

3. Xây dựng và áp dụng có hiệu quả Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2008.

II. NỘI DUNG.

1.      Cải cách thể chế.

- Nâng cao hiệu quả việc áp dụng các văn bản quy phạm pháp luật trong các hoạt động của Trung tâm.

          - Kiểm soát chặt chẽ việc ban hành các thủ tục hành chính mới theo quy định của nước.

2. Cải cách tổ chức bộ máy.

            - Tiếp tục hoàn thiện bổ máy tổ chức theo chức năng, nhiệm vụ mới theo Quyết định số 1753/QĐ-UBND ngày 17/4/2017.

- Tổ chức lấy ý kiến của công chức, viên chức, người lao động tiếp tục cải tiến và nâng cao hiệu quả bộ máy tổ chức.

            3. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức.

- Thực hiện tuyển dụng, sử dụng, quản lý đội ngũ công chức, viên chức, người lao động theo quy định của pháp luật.

- Thường xuyên bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ công chức, viên chức.

- Có chính sách khen thưởng, đãi ngộ hợp lý đối với công chức, viên chức tích cực, trách nhiệm cao và sáng tạo trong công việc nhằm khuyến khích, động viên công chức, viên chức hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

- Tăng cường giám sát, tự kiểm tra công tác cải cách hành chính. Gắn kết quả kiểm tra, đánh giá xếp hạng công tác cải cách hành với nội dung đánh giá, xét thi đua khen thưởng hàng năm.

4. Cải cách tài chính công.

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính của Trung tâm.

- Thực hiện tốt các chính sách về tiền lương, phụ cấp theo quy định của nước.

- Rà soát lại Quy chế chi tiêu nội bộ, hướng đến việc khoán văn phòng phẩm, điện, nước, các chỉ tiêu nghiệp vụ theo định mức kinh tế kỹ thuật.

- Xây dựng các quy trình quản lý tài chính theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008.

5. Hiện đại hóa hành chính.

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động của Trung tâm, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý hành chính.

- Từng bước nâng cấp trang thông tin điện tử của Trung tâm theo hướng hiện đại hóa, phù hợp với yêu cầu cải cách hành chính.

- Cập nhật tin, bài và các thủ tục hành chính kịp thời trên trang thông tin điện tử của Trung tâm để phổ biến, thực hiện và giám sát các hoạt động.

6. Nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính.

Thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ thông tin, báo cáo về cải cách hành chính; tiếp nhận, xử lý nhanh các thắc mắc, kiến nghị của công chức, viên chức, các cá nhân và tổ chức liên quan.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

1. Căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, Trưởng các bộ phận trực thuộc trong Trung tâm có trách nhiệm triển khai đầy đủ, kịp thời Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính.

2. Tổ công tác cải cách hành chính của Trung tâm báo cáo kết quả định kỳ hàng quý gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

3. Triển khai phần mềm quản lý hồ sơ công việc.

4. Trong quá trình thực hiện, nếu gặp khó khăn, vướng mắc hoặc vấn đề mới phát sinh phải báo cáo lãnh đạo Trung tâm để có biện pháp chỉ đạo, giải quyết kịp thời.
Các tin liên quan
Tin nổi bật a

Số 4A181 Thanh Niên, ấp 4, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, TP HCM
Tel: 02.837.685.374;      Fax: 02.837.685.374

Email: ttqlkdg.snn@tphcm.gov.vn
@Copyright 2017 TTGCTVNTS, All right reserved