Tìm kiếm
Trang chủ Góp Ý Liên Hệ a a
Hoạt động của đơn vị

Giới thiệu đơn vị
Chúc mừng năm mới
Mời tham gia Đấu thầu
Bán đấu giá tài sản
Cải cách hành chính
Tiêu điểm "Dịch TLCP"
Xét tuyển viên chức
Văn bản Ngành
Tin tức chuyên ngành
Mô hình kinh nghiệm
Hội chợ-Hội thi giống
Xúc tiến nông nghiệp
Chuyển dịch CCSXNN
Chuyển giao KHKT
Tư liệu nghiên cứu
Cơ sở sản xuất giống
Báo cáo Công tác cải cách hành chính 9 tháng đầu năm 2018

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH:

            1. Về kế hoạch cải cách hành chính:

            Trung tâm đã ban hành Kế họach số 01/KH-TTG ngày 11 tháng 01 năm 2018 về Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính năm 2018.        

         2. Về tổ chức chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính:

            - Tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện công tác cải cách hành chính. Thường xuyên rà soát, kiện toàn nhân sự làm công tác cải cách hành chính.

            - Triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Kế hoạch 3413/KH-SNN ngày 27/12/2017 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về công tác cải cách hành chính năm 2018.

            3. Về kiểm tra công tác cải cách hành chính:

            - Chỉ đạo triển khai các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí.

            - Tăng cường công tác thanh kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời những hành vi vi phạm, thực hiện kê khai minh bạch tài sản theo Nghị định số 37/2007/NĐ-CP và Nghị định số 68/2011/NĐ-CP của Chính phủ.

            - Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra công vụ trong đơn vị, đảm bảo kiểm soát chặt chẽ không để xảy ra tình trạng nhũng nhiễu, gây khó khăn cho cá nhân, tổ chức. Nếu có xảy ra thì lãnh đạo đơn vị sẽ kiên quyết xử lý nghiêm khắc đối với từng cán bộ có trách nhiệm liên quan.

            4. Về công tác tuyên truyền CCHC, CCTTHC:

            - Thường xuyên phổ biến, quán triệt chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước, của thành phố cho toàn thể cán bộ, viên chức, lao động trong đơn vị.

            - Bên cạnh đó, Trung tâm cũng tiến hành tăng cường công tác tuyên truyền cải cách hành chính thông qua hình thức công khai, minh bạch tại trụ sở làm việc và trên trang web của Trung tâm.

            II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH:

            1. Cải cách thể chế:

            1.1. Xây dựng VBQPPL:

            Trung tâm không có chức năng xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.

            1.2. Công tác rà soát, kiểm tra VBQPPL:

            Trong 9 tháng đầu năm 2018, Trung tâm có tiến hành rà soát các VBQPPL thuộc chức năng nhiệm vụ của đơn vị nhưng Trung tâm không có kiến nghị, sửa đổi, bổ sung. Trung tâm luôn thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

            2. Cải cách thủ tục hành chính (TTHC):

            2.1. Thực hiện cải cách TTHC trên các lĩnh vực quản lý nhà nước theo quy định của Chính phủ, các bộ, ngành tại Thành phố:

            - Nghiêm túc thực hiện các TTHC trên các lĩnh vực quản lý nhà nước theo quy định. Trong năm 2017, Trung tâm đã chuyển giao các thủ tục hành chính cho Chi cục Trồng trọt - Bảo vệ thực vật và Chi cục Chăn nuôi - Thú y cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ mới.

            - Chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc, thái độ phục vụ của cán bộ đối với người dân.

            3. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức:

            3.1. Về xác định vị trí việc làm và cơ cấu công chức, viên chức:

            - Trung tâm đã thay đổi Quy chế tổ chức và hoạt động theo Quyết định số 217/QĐ-SNN ngày 08 tháng 06 năm 2017 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm giống cây trồng, vật nuôi và thủy sản trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

            - Đã tiến hành sắp xếp lại vị trí việc làm cho cán bộ, viên chức, lao động trong đơn vị thông qua Đề án vị trí việc làm, đã trình Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét, phê duyệt (Công văn số 02/TTG ngày 12/01/2018 về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm của đơn vị sự nghiệp công lập).

            3.2. Thực hiện quy định về quản lý cán bộ, công chức, viên chức:

            - Tình hình thực hiện các quy định về quản lý cán bộ, viên chức, nhân viên của đơn vị thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Lý lịch, hồ sơ của cán bộ, viên chức được cập nhật vào phần mềm quản lý công chức, viên chức đúng theo quy định và đảm bảo an toàn thông tin một cách tuyệt đối.

            - Thực hiện Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập; Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ về hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, định kỳ hàng năm, Trung tâm đã triển khai cho các bộ thuộc diện theo quy định kê khai tài sản và công khai trên bản tin nội bộ trong đơn vị.

            - Công khai, minh bạch thu, chi tài chính, mua sắm tài sản công, xây dựng cơ bản, Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế tuyển dụng viên chức; Quy chế quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm cán bộ; Thông báo kết quả thi đua, khen thưởng, kỷ luật, nâng lương trước và đúng niên hạn cho cán bộ, viên chức, người lao động.

            - Trung tâm đã thực hiện hoàn toàn việc trả lương qua tài khoản đối với tất cả các khoản chi từ ngân sách nhà nước cho cán bộ, viên chức và người lao động theo kỳ lương đúng quy định.

            3.3. Về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức:

            - Trung tâm đã ban hành Kế hoạch đào tạo đội ngũ công chức, viên chức số 11/KH-TTG ngày 05 tháng 02 năm 2018.

            - Đào tạo, bồi dưỡng căn cứ vào vị trí việc làm, tiêu chuẩn của ngạch công chức, viên chức, tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý và nhu cầu xây dựng, phát triển nguồn nhân lực của đơn vị.

            - Đảm bảo công khai minh bạch, hiệu quả, tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của đơn vị trong hoạt động đào tạo, bồi dưỡng.

            - Không trùng lập đối tượng, nội dung và nguồn kinh phí đào tạo.

            - Trong 3 tháng đầu năm 2018, Trung tâm đã cử 14 lượt cán bộ, viên chức tham gia các lớp đào tạo và bồi dưỡng về quản lý hành chính nhà nước, đấu thầu và chuyên môn nghiệp vụ như khảo kiểm nghiệm, gieo tinh nhân tạo cho bò sữa…nhằm ngày càng chuẩn hóa và nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, quản lý nhà nước cho đội ngũ cán bộ trong đơn vị.

            3.4. Về cải cách công vụ công chức, đổi mới công tác quản lý cán bộ, công chức:

            - Quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng về tiếp tục cải cách chế độ công vụ, công chức. Thống nhất về nhận thức coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục và then chốt của cải cách nền hành chính trong đơn vị.

            - Đổi mới công tác đánh giá công chức theo hướng đề cao trách nhiệm người đứng đầu và gắn với kết quả công việc.

            -Tiến hành sửa đổi, bổ sung và xây dựng được 100% các chức danh và tiêu chuẩn viên chức lãnh đạo.

            - Tổ chức thi xét tuyển viên chức theo đúng quy định. Trung tâm đã xây dựng Kế hoạch xét tuyển viên chức số 23/KH-TTG ngày 06/8/2018, dự kiến trong tháng 9 Trung tâm sẽ tổ chức xét tuyển viên chức cho 06 người lao động ký hợp đồng tạm tuyển.

            3.5. Nâng cao trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương hành chínhvà đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức:

            Nghiêm túc chấn chỉnh lề lối làm việc, tăng cường thực hiện kỷ luật kỷ cương hành chính, nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực thi công vụ đối với cán bộ, viên chức tại cơ quan, đơn vị.

            - Chấp hành nghiêm chỉnh giờ giấc hành chính, buổi sáng có mặt tại cơ quan và bắt đầu làm việc từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 30, buổi chiều bắt đầu 13 giờ 30 đến 17 giờ 30.

            - Tăng cường các biện pháp quán triệt, giáo dục, quản lý, giám sát chặt chẽ thái độ ứng xử của cán bộ, công chức đối với tổ chức, người dân.

            - Hoàn thiện nội quy, quy chế làm việc cơ quan phù hợp với yêu cầu về cải tiến lề lối làm việc, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính.

            - Cấp phát thẻ viên chức và quy định việc đeo thẻ viên chức trong đơn vị.

            4. Cải cách tài chính công:

            Thực hiện đổi mới cơ chế quản lý đối với cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập:

            - Tổ chức triến khai quán triệt đến cán bộ công chức trong đơn vị, đồng thời xây dựng Quy chế và Phương án sử dụng tiền tiết kiệm chi từ kinh phí thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí làm cơ sở triến khai thực hiện.

            - Tổng số biên chế được giao là: 70 người.

            Hiện nay, có 63 viên chức và người lao động, trong đó: biên chế là 39 người; NĐ68 là: 02 người; HĐLĐ là: 22 người (gồm bảo vệ, tạp vụ và hợp đồng tạm tuyển).

            Trình độ chuyên môn của đội ngũ viên chức trong đơn vị gồm: Thạc sĩ: 06 người; Đại học: 26 người; Cao đẳng: 02 người; Trung cấp: 10 người; Còn lại là PTTH, THCS: 19 người.

            - Căn cứ vào chỉ tiêu tiết kiệm 10% chi thường xuyên trong dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2018 mà đơn vị được giao, Trung tâm đã chủ trương tiến hành công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí thông qua thực hiện một số nội dung cụ thể như sau:

            + Thực hiện mua sắm vật tư, tài sản theo đúng quy định của pháp luật về Luật đấu thầu.

            - Rà soát, điều chỉnh các quy định về sử dụng xe, sửa chữa xe; xây dựng định mức tiêu hao xăng dầu; kết hợp nhu cầu sử dụng xe để sắp xếp bố trí các chuyến công tác một cách hợp lý; thực hiện việc ghi chép, xác nhận lịch trình xe chính xác, kịp thời…

            + Rà soát, điều chỉnh các quy định nội bộ nhằm thực hành tiết kiệm chi phí quản lý hành chính (sử dụng điện, nước, văn phòng phẩm, điện thoại, trang bị thiết bị văn phòng…).

            + Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành công việc; nâng cao ý thức trách nhiệm người quản lý, người sử dụng các trang thiết bị...

5. Hiện đại hóa hành chính:

            5.1. Ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước:

            - Trung tâm thực hiện việc ứng dụng phần mềm điện tử trong hoạt động hành chính.

            - Cập nhật thông tin, hồ sơ cá nhân cán bộ, viên chức, lao động vào phần mềm quản lý công chức, viên chức trực tuyến.

            - Cập nhật công văn đến, công văn đi qua phần mềm quản lý văn thư do cơ quan tự thiết kế.

            - Ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý các nghiệp vụ chuyên môn: phần mềm quản lý giống bò sữa, phần mềm quản lý đàn bò sữa Afikim, phần mềm phối trộn thức ăn chăn nuôi bò sữa Rational.

            5.2. Về áp dụng ISO trong hoạt động của cơ quan hành chính:

            Trung tâm chưa áp dụng thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG:

- Công tác chỉ đạo, điều hành về cải cách hành chính được Ban Giám đốc Trung tâm quan tâm thực hiện từng bước nâng cao chất lượng. Tổ chức triển khai kịp thời việc thực hiện các kế hoạch, chương trình về công tác cải cách hành chính của thành phố, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

            - Công tác cải cách hành chính của đơn vị đã đạt được nhiều kết quả tích cực, Trung tâm đang thực hiện xây dựng hệ thống quản lý ISO nội bộ quy trình thực hiện công tác đấu thầu và thanh quyết toán các nghiệp vụ chuyên môn trong đơn vị.

- Công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính trong đơn vị còn hạn chế, cán bộ lãnh đạo cấp phòng, trại còn ít sử dụng email công vụ, việc nhận và phát hành văn bản qua phần mềm quản lý hồ sơ công việc chưa kịp thời làm ảnh hưởng đến công tác chỉ đạo, điều hành và triển khai công việc.

Các tin liên quan
Tin nổi bật a

Số 4A181 Thanh Niên, ấp 4, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, TP HCM
Tel: 02.837.685.374;      Fax: 02.837.685.374

Email: ttqlkdg.snn@tphcm.gov.vn
@Copyright 2017 TTGCTVNTS, All right reserved