Tìm kiếm
Trang chủ Góp Ý Liên Hệ a a
Hoạt động của đơn vị

Giới thiệu đơn vị
Chúc mừng năm mới
Mời tham gia Đấu thầu
Bán đấu giá tài sản
Cải cách hành chính
Tiêu điểm "Dịch TLCP"
Xét tuyển viên chức
Văn bản Ngành
Tin tức chuyên ngành
Mô hình kinh nghiệm
Hội chợ-Hội thi giống
Xúc tiến nông nghiệp
Chuyển dịch CCSXNN
Chuyển giao KHKT
Tư liệu nghiên cứu
Cơ sở sản xuất giống
Báo cáo nội dung tiếp Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính và chế độ công vụ

            I. Đặc điểm tình hình.

            - Trung tâm Giống cây trồng, vật nuôi và thủy sản là một đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Trung tâm Giống thực hiện chức năng triển khai các chương trình, đề án, quy trình kỹ thuật sản xuất và chính sách khuyến khích phát triển giống cây trồng, vật nuôi, thuỷ sản trên địa bàn thành phố; Nghiên cứu, chọn tạo, phát hiện và phát triển giống cây trồng, vật nuôi, thuỷ sản và tổ chức khảo kiểm nghiệm, kiểm định chất lượng giống cây trồng, vật nuôi và thủy sản theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

            - Chỉ tiêu biên chế được giao năm 2018 là 70 người, hiện nay có 63 viên chức và người lao động, trong đó: biên chế là 39 người; NĐ68 là: 02 người; HĐLĐ là: 22 người (gồm bảo vệ, tạp vụ và hợp đồng tạm tuyển). Trình độ chuyên môn của đội ngũ viên chức trong đơn vị gồm: Thạc sĩ: 06 người; Đại học: 26 người; Cao đẳng: 02 người; Trung cấp: 10 người; Còn lại là PTTH, THCS: 19 người.

            II. Kết quả triển khai.

            1. Công tác cải cách hành chính, văn thư lưu trữ và thi đua khen thưởng.

            a. Công tác cải cách hành chính.

            - Tiếp tục tăng cường thực hiện công tác cải cách hành chính, triển khai Kế hoạch 3413/KH-SNN ngày 27/12/2017 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về công tác cải cách hành chính năm 2018. Trung tâm đã ban hành Kế hoạch số 01/KH-TTG ngày 11 tháng 01 năm 2018 về Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính năm 2018 và Kế hoạch số 04/KH-TTG ngày 18/01/2018 về tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2018.

            - Đã ban hành Quyết định thành lập Tổ công tác cái cách hành chính theo Quyết định số 13/QĐ-TTQLKĐG ngày 22/3/2017. Hiện nay đang rà soát để kiện toàn nhằm nâng cao năng lực hoạt động của Tổ công tác cái cách hành chính.

            - Thực hiện chế độ và nội dung báo cáo đúng quy định, đảm bảo báo cáo yêu cầu của Sở (báo cáo quý 1 tại Báo cáo số 09/BC-TTG ngày 02/03/2018, 6 tháng tại Báo cáo số 16/BC-TTG ngày 24/5/2018, 9 tháng tại Báo cáo số 30/BC-TTG ngày 17/8/2018).

            b. Hoàn thiện cơ chế “một cửa”:

            - Trung tâm Giống không còn chức năng triển khai các thủ tục hành chính, tuy nhiên vẫn thực hiện công tác cải cách hành chính trong phạm vi nội bộ đơn vị theo cơ chế một cửa.

            c. Việc triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 các thủ tục hành chính.

            - Trung tâm Giống không có các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 các thủ tục hành chính.

            d. Ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý nhà nước.

            - Đã ban hành Quyết định số 03/QĐ-TTQLKĐG ngày 12/01/2015 về quản lý, sử dụng hộp thư điện tử công vụ.

            - Các bộ phận chuyên môn trong Trung tâm thực hiện tiếp nhận văn bản qua hộp thư điện tử, xử lý thông tin và văn bản trên máy vi tính, góp phần tiết kiệm giấy tờ và thời gian giải quyết công việc.

            - Cập nhật thông tin, hồ sơ cá nhân cán bộ, viên chức, lao động vào phần mềm quản lý công chức, viên chức trực tuyến.

            - Ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý các nghiệp vụ chuyên môn: phần mềm quản lý giống bò sữa, phần mềm quản lý đàn bò sữa Afikim, phần mềm phối trộn thức ăn chăn nuôi bò sữa Rational.

            - Trung tâm đã triển khai cho công chức, viên chức lãnh đạo tham gia sử dụng dụng hệ thống email công vụ có phần mở rộng là .snn@tphcm.gov.vn, nhưng việc sử dụng còn nhiều hạn chế, số người được cấp địa chỉ email ít truy cập để nhận và gửi văn bản theo quy định.

            e. Việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 vào hoạt động của đơn vị.

            - Trung tâm chưa áp dụng thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước.

            f. Công tác văn thư, lưu trữ.

            - Xây dựng Quy chế về công tác văn thư lưu trữ tại Quyết định số 16/QĐ-TTQLKĐG ngày 08/4/2014, thực hiện tốt công tác văn thư lưu trữ, xây dựng kho lưu trữ với diện tích khoảng 16 m2, đã tổ chức phân loại và sắp xếp văn bản, tài liệu, hồ sơ những năm trước đây vào kho lưu trữ. Ban hành Quyết định số 55/QĐ-TTG ngày 25/4/2017 về Danh mục hồ sơ.

            - Trung tâm đã ban hành Kế hoạch số 14/KH-TTG ngày 22/03/2018 về triển khai công tác văn thư, lưu trữ năm 2018.

            - Tổ chức tập huấn cho viên chức trong Trung tâm về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ Nội vụ.

            - Ngoài việc triển khai phần mềm quản lý văn bản trực tuyến theo hệ thống của Sở, Trung tâm còn thực hiện việc quản lý công văn đến, công văn đi qua phần mềm quản lý văn thư do nội bộ phòng Tổ chức Hành chính tự thiết kế.

            g. Công tác thi đua khen thưởng.

            - Trong công tác thi đua khen thưởng, đã ban hành Quyết định số 15/QĐ-TTQLKĐG ngày 07/4/2014 về các tiêu chí thi đua cá nhân, tập thể.

            - Thành lập Hội đồng thi đua, khen thưởng theo Quyết định số 230/QĐ-TTG ngày 26/9/2017.

            - Thường xuyên tổ chức xây dựng, phát động phong trào thi đua, yêu nước và cùng toàn thể cán bộ, viên chức, lao động trong đơn vị nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Trong năm 2018, đã ban hành Kế hoạch số 07/KH-TTG ngày 23/01/2018 về Tổ chức phát động phong trào thi đua.

            - Tổ chức sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua, đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khen thưởng kịp thời những cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc, lựa chọn gương điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt để nhân rộng.

            2. Công tác kiểm soát, giải quyết các thủ tục hành chính.

            a. Công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện hoạt động kiểm soát
thủ tục hành chính:

            Trung tâm Giống không có chức năng quản lý nhà nước nên không triển khai các thủ tục hành chính, chỉ thực hiện kiểm soát các thủ tục hành chính mang tính chất nội bộ.

            b. Việc thực hiện đánh giá tác động của thủ tục hành chính:

            Không có đánh giá tác động do chức năng của đơn vị không còn phù hợp.

            c. Việc rà soát, công bố, công khai thủ tục hành chính.

            Không có rà soát, công bố, công khai thủ tục hành chính do chức năng của đơn vị không còn phù hợp.

            d. Việc thực hiện giải quyết thủ tục hành chính.

            Do chức năng, nhiệm vụ Trung tâm Giống thay đổi nên đã thực hiện chuyển giao 03 thủ tục hành chính cho Chị cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, hiện nay đang tiếp tục làm việc với Chi cục Chăn nuôi và Thú y để chuyển giao 02 thủ tục hành chính. Hiện nay, Trung tâm Giống không thực hiện giải quyết thủ tục hành chính.

            e. Việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính:

            Không có.

            f. Việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính:

            Không có.

            g. Công tác tuyên truyền về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính.

            Không có.

            3. Công tác tự kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật.

            a. Công tác tự kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật.

            Ban hành Kế hoạch số 03/KH-TTG ngày 15/01/2018 về rà soát văn bản năm 2018.

            b. Công tác phổ biến giáo dục pháp luật.

            Triển khai công tác phổ biến giáo dục pháp luậtđã ban hành Quyết định số 08/KH-TTG ngày 26/01/2018 về phổ biến giáo dục pháp luật năm 2018.

            4. Công tác cải cách tổ chức bộ máy và xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức.

            a. Triển khai thực hiện quy chế tổ chức bộ máy.

            - Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Giống được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành ngày 08 tháng 06 năm 2017 theo Quyết định số 217/QĐ-SNN. Trung tâm đã ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của 04 phòng và 02 trại trực thuộc gồm: phòng Tổ chức Hành chính, phòng Kế hoạch Tài chính, phòng Kỹ thuật giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản, phòng Kiểm nghiệm, thử nghiệm giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản và 02 trại: trại Sản xuất giống cây trồng, trại Sản xuất giống vật nuôi, thủy sản.

            - Trung tâm đã tiến hành sắp xếp lại vị trí việc làm cho cán bộ, viên chức, lao động trong đơn vị, tổng số vị trí việc làm là 17, với tổng số người làm việc là 70 (định mức biên chế được phê duyệt năm 2018 là 70 người).

            b. Công tác quy hoạch, tuyển dụng, bổ nhiệm, điều động và đánh giá công chức, viên chức.

            - Triển khai thực hiện công tác quy hoạch bổ sung cán bộ lãnh đạo, quản lý đến năm 2020 - 2025 và các năm tiếp theo thuộc diện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý.

            - Ban hành Quyết định số 130/QĐ-TTG ngày 29/6/2017 về Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ lãnh đạo các phòng, trại trong đơn vị.

             - Thực hiện quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2020 – 2025 thuộc diện Trung tâm quản lý thông qua Kế hoạch số 16/KH-TTG ngày 05/9/2017.

            - Hàng năm thực hiện công tác đánh giá, phân loại viên chức đúng theo hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

            c. Công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý công chức, viên chức.

            - Tình hình thực hiện các quy định về quản lý cán bộ, viên chức, nhân viên của đơn vị thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Lý lịch, hồ sơ của cán bộ, viên chức được cập nhật vào phần mềm quản lý công chức, viên chức đúng theo quy định và đảm bảo an toàn thông tin một cách tuyệt đối.

            - Đã ban hành Quyết định số 102/QĐ-TTQLKĐG ngày 13/10/2014 về Quy chế đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức.

            - Đảm bảo công khai minh bạch, hiệu quả, tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của đơn vị trong hoạt động đào tạo, bồi dưỡng. Không trùng lập đối tượng, nội dung và nguồn kinh phí đào tạo. Đã ban hành Kế hoạch số 11/KH-TTG ngày 05/02/2018 về đào tạo đội ngũ công chức, viên chức năm 2018.

            - Tính từ đầu năm đến nay, Trung tâm đã cử khoảng 45 lượt cán bộ, viên chức tham gia các lớp đào tạo và bồi dưỡng về quản lý hành chính nhà nước, kỹ thuật sinh học phân tử, khảo kiểm nghiệm, đào tạo về nấm, đào tạo về rau an toàn, học tập và lựa chọn giống heo ở Canada theo “Chương trình xây dựng chuỗi liên kết và cung ứng nông nghiệp”, tham gia đào tạo trong Bản ghi nhớ ký kết giữa TPHCM và tỉnh Nagano của Nhật Bản”,...

            - Thành lập Tổ công tác an toàn thông tin theo Quyết định số 97/QĐ-TTQLKĐG ngày 18/8/2016; Quyết định số 96/QĐ-TTQLKĐG ngày 01/8/2016 về ủy quyền cho viên chức được sử dụng tài khoản để quản lý hồ sơ điện tử của cán bộ, viên chức;

            d. Công tác kiểm tra giờ giấc làm việc, bảng tên, thẻ công chức, viên chức, đạo đức và văn hóa giao tiếp trong thi hành công vụ.

            - Quản lý, giám sát chặt chẽ thái độ ứng xử của cán bộ, công chức đối với tổ chức, người dân. Hoàn thiện nội quy, quy chế làm việc cơ quan phù hợp với yêu cầu về cải tiến lề lối làm việc, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính.

            - Tăng cường công tác kiểm tra giờ giấc làm việc, đạo đức và văn hóa giao tiếp trong thực hiện nhiệm vụ tại cơ quan và địa bàn các nông hộ.

            - Hiện nay, đang tiến hành xây dựng bảng tên, thẻ công chức-viên chức cho từng cán bộ trong đơn vị.

   5. Công tác cải cách tài chính công.

            - Trung tâm là đơn vị thực hiện cơ chế tự chủ theo Nghị định 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ.

            - Tổ chức triến khai quán triệt đến cán bộ công chức trong đơn vị, đồng thời xây dựng Quy chế và Phương án sử dụng tiền tiết kiệm chi từ kinh phí thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí làm cơ sở triến khai thực hiện.

            - Đã ban hành Quyết định số 90/QĐ-TTQLKĐG ngày 06/7/2015 về Quy chế thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

            - Đã ban hành Quyết định số 06/QĐ-TTQLKĐG ngày 10/3/2014 về Quy chế quản lý và sử dụng xe ô tô.

             - Đã ban hành Quyết định số 54/QĐ-TTG ngày 26/5/2016 về ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ. Hiện nay, đang ra soát để bổ sung hoàn chỉnh cho phù hợp với các văn bản quy định mới của Nhà nước.

            - Công khai, minh bạch thu, chi tài chính, mua sắm tài sản công, xây dựng cơ bản.

                        - Thực hiện các quy định về minh bạch tài sản, triển khai cho các bộ thuộc diện theo quy định kê khai tài sản và công khai trên bản tin nội bộ trong đơn vị. Hàng năm, thực hiện công tác kiểm kê tài sản theo quy định.
Các tin liên quan
Tin nổi bật a

Số 4A181 Thanh Niên, ấp 4, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, TP HCM
Tel: 02.837.685.374;      Fax: 02.837.685.374

Email: ttqlkdg.snn@tphcm.gov.vn
@Copyright 2017 TTGCTVNTS, All right reserved