Tìm kiếm
Trang chủ Góp Ý Liên Hệ a a
Hoạt động của đơn vị

Giới thiệu đơn vị
Tiêu điểm "Dịch TLCP"
Bán đấu giá tài sản
Cải cách hành chính
Xét tuyển viên chức
Văn bản Ngành
Tin tức chuyên ngành
Mô hình kinh nghiệm
Hội chợ-Hội thi giống
Xúc tiến nông nghiệp
Chuyển dịch CCSXNN
Chuyển giao KHKT
Tư liệu nghiên cứu
Cơ sở sản xuất giống
Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2019.

Căn cứ Kế hoạch số 178/KH-SNN ngày 18/01/2019 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2019, Trung tâm giống cây trồng, vật nuôi và thủy sản xây dựng kế hoạch cải cách hành chính năm 2019 của đơn vị như sau:

I. MỤC TIÊU.

1. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động cải cách hành chính.

2. Tiếp tục đơn giản hóa các thủ tục hành chính về quy trình, hồ sơ và biểu mẫu trong nội bộ của đơn vị.

3. Tổ chức kiểm tra định kỳ và đột xuất các đơn vị trực thuộc về công tác cải cách hành chính.

4. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng công tác hành chính.

5. Xây dựng quy chế phối hợp giữa các đơn vị trực thuộc.

6. Hoàn chỉnh quy trình ISO nội bộ về các thủ tục thanh quyết toán, kế hoạch đấu thầu, phát hành văn bản,…

II. NỘI DUNG.

1. Chủ đề cải cách hành chính.

“Năm đột phá cải cách hành chính và thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội”.

2. Nhiệm vụ cụ thể.

a) Công tác chỉ đạo điều hành.

- Kiện toàn Tổ công tác cải cách hành chính theo quy định mới, phù hợp với yêu cầu công tác của ngành.

- Chủ động phát hiện những mô hình, gương điển hình, sáng tạo trong cải cách hành chính để nhân rộng trong đơn vị.

- Tiếp tục chấn chỉnh, khắc phục các thiếu sót trong công tác cải cách hành chính năm 2018, triển khai hiệu quả công tác đánh giá chỉ số cải cách hành chính năm 2019.

- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, năng lực cho đội ngũ viên chức chuyên trách thực hiện công tác cải cách hành chính.

- Kiểm tra thường xuyên và đột xuất về các hoạt động cải cách hành chính trong việc chấp hành quy chế, nội quy và quy tắc ứng xử của viên chức và người lao động tại các đơn vị trực thuộc. Đặc biệt chú trọng kiểm tra trách nhiệm người đứng đầu trong chỉ đạo, điều hành công tác cải cách hành chính.

b) Cải cách thể chế.

- Nâng cao hiệu quả việc áp dụng các văn bản quy phạm pháp luật trong các hoạt động của Trung tâm.

          - Rà soát, kiểm tra các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành, kịp thời kiến nghị các cấp có thẩm quyền bổ sung, sửa đổi hoặc bãi bỏ những văn bản có nội dung chồng chéo, trái quy định, không còn phù hợp.

- Tổ chức thực hiện hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật cho người dân ngoại thành, theo dõi tình hình thi hành pháp luật của ngành theo Quyết định số 5682/QĐ-UBND ngày 11/12/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố.

c) Cải cách bộ máy tổ chứ.

            - Tiếp tục hoàn thiện bổ máy tổ chức theo chức năng, nhiệm vụ mới theo Quyết định số 1753/QĐ-UBND ngày 17/4/2017.

- Triển khai thực hiện hiệu quả việc ủy quyền được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao theo thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ.

- Xây dựng quy chế phối hợp, phân công, phân cấp rõ ràng giữa các đơn vị trực thuộc để nâng cao vai trò, trách nhiệm của từng bộ phận.

            d) Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức.

- Thực hiện có hiệu quả kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho hệ thống chính trị của Trung tâm.

- Thực hiện tốt quy định đánh giá, phân loại hàng quý theo hiệu quả công việc đối với viên chức trong đơn vị làm cơ sở chi thu nhập tăng thêm, nhằm động viên, khuyến khích viên chức.

- Thực hiện tuyển dụng, sử dụng, quản lý đội ngũ công chức, viên chức, người lao động theo quy định của pháp luật.

- Thường xuyên bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ công chức, viên chức.

- Có chính sách khen thưởng, đãi ngộ hợp lý đối với công chức, viên chức tích cực, trách nhiệm cao và sáng tạo trong công việc nhằm khuyến khích, động viên công chức, viên chức hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

- Tăng cường giám sát, tự kiểm tra công tác cải cách hành chính, quy tắc ứng xử của viên chức. Gắn kết quả kiểm tra, đánh giá xếp hạng công tác cải cách hành với nội dung đánh giá, xét thi đua khen thưởng hàng quý, năm.

e) Cải cách tài chính công.

- Tiếp tục thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối với đơn vị sự nghiệp theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ.

- Triển khai thực hiện chính sách thu nhập tăng thêm cho công chức, viên chức tại các phòng ban, đơn vị trực thuộc theo quy định tại Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND ngày 16/3/2018 của Hội đồng nhân dân thành phố.

- Thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng ngân sách, nâng cao trách nhiệm, hiệu quả sử dụng kinh phí, tài sản Nhà nước; thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch về tài chính công.

- Rà soát lại Quy chế chi tiêu nội bộ, hướng đến việc khoán văn phòng phẩm, điện, nước, các chỉ tiêu nghiệp vụ theo định mức kinh tế kỹ thuật.

f) Hiện đại hóa hành chính.

- Thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin của ngành theo kiến trúc chính quyền điện tử thành phố. Triển khai theo thứ tự ưu tiên các hạng mục ứng dụng công nghệ thông tin của ngành tích hợp dữ liệu kế hoạch “Xây dựng thành phố trở thành đô thị thông minh”.

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động của Trung tâm, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý hành chính.

- Cập nhật tin, bài và các thủ tục hành chính kịp thời trên trang thông tin điện tử của Trung tâm để phổ biến, thực hiện và giám sát các hoạt động.

g) Công tác tuyền thông.

- Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 3811/QĐ-UBND ngày 05 tháng 9 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (từ nay đến cuối nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X). Ban hành kế hoạch thông tin tuyên truyền công tác cải cách hành chính.

- Cải tiến nội dung chuyên mục cải cách hành chính và các chuyên mục khác tại trang thông tin điện tử của đơn vị, giới thiệu các mô hình, điển hình hay trong thực hiện cải cách hành chính.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

1. Căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, Trưởng các bộ phận trực thuộc trong Trung tâm có trách nhiệm triển khai đầy đủ, kịp thời kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính.

2. Phòng tổ chức hành chính xây dựng tiêu chí đánh giá và lấy hiệu quả thực hiện công tác cách hành chính để làm căn cứ, điều kiện xét được hưởng thu nhập tăng thêm cho công chức, viên chức theo quy định tại Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND ngày 16/3/2018 của Hội đồng nhân dân thành phố.

3. Tổ công tác cải cách hành chính của Trung tâm báo cáo kết quả định kỳ hàng quý gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 

Nơi nhận:                                                                                       GIÁM ĐỐC

- VP Sở NN và PTNT;

- BGĐ Trung tâm

- Các đơn vị trong Trung tâm;

- Lưu: VT, TCHC (9).

                                                                  

                                                                              Trần Phương Đông

Các tin liên quan
Tin nổi bật a

Số 4A181 Thanh Niên, ấp 4, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, TP HCM
Tel: 02.837.685.374;      Fax: 02.837.685.374

Email: ttqlkdg.snn@tphcm.gov.vn
@Copyright 2017 TTGCTVNTS, All right reserved