Tìm kiếm
Trang chủ Góp Ý Liên Hệ a a
Hoạt động của đơn vị

Giới thiệu đơn vị
Chúc mừng năm mới
Mời tham gia Đấu thầu
Bán đấu giá tài sản
Cải cách hành chính
Tiêu điểm "Dịch TLCP"
Xét tuyển viên chức
Văn bản Ngành
Tin tức chuyên ngành
Mô hình kinh nghiệm
Hội chợ-Hội thi giống
Xúc tiến nông nghiệp
Chuyển dịch CCSXNN
Chuyển giao KHKT
Tư liệu nghiên cứu
Cơ sở sản xuất giống
Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2019

            - Căn cứ Kế hoạch số 178/KH-SNN ngày 18/01/2019 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2019;

            - Thực hiện Kế hoạch số 08/KH-TTG ngày 23/01/2019 của Trung tâm giống cây trồng, vật nuôi và thủy sản về thực hiện cải cách hành chính năm 2019. Để triển khai có hiệu quả kế hoạch, Trung tâm tiếp tục xây dựng kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2019, cụ thể như sau:

          I. Mục đích, yêu cầu:

            1. Mục đích:

            - Tiếp tục nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và mọi tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính, tạo sự đồng thuận, nhất trí cao để huy động và phát huy tối đa mọi nguồn lực nhằm thực hiện có hiệu quả công tác nhà nước trong giai đoạn hiện nay.

            - Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu Trung tâm và các tổ chức đoàn thể tích cực tham gia công tác tuyên truyền cải cách hành chính năm 2019. Ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động tuyên truyền nhằm mang lại hiệu quả cao.

            - Cán bộ, công chức, viên chức trong Trung tâm nắm vững mục tiêu, nội dung và các nhiệm vụ về cải cách hành chính; nêu cao tinh thần, trách nhiệm, có các giải pháp thiết thực để thực hiện tốt công tác cải cách hành chính trên các lĩnh vực.

            2. Yêu cầu:

            - Triển khai công tác tuyên truyền hiệu quả theo tiến độ thời gian đề ra. Thực hiện công tác tuyên truyền sâu rộng, có hiệu quả trong viên chức nhằm đáp ứng kịp thời, đầy đủ nhu cầu của viên chức trong việc nắm bắt, tìm hiểu thông tin về công tác cải cách hành chính nhà nước.

            - Tăng cường lực lượng tham gia công tác tuyên truyền; đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền; kết hợp công tác tuyên truyền về cải cách hành chính lồng ghép với việc phổ biến, tuyên truyền, giáo dục về các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; hình thức tuyên truyền truyền thống với ứng dụng công nghệ thông tin nhằm mang lại hiệu quả cao.

            II. Đối tượng tuyên truyền:

            Nội dung thông tin tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong Trung tâm về chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước và thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 - 2020.

            III. Nội dung thực hiện:

            - Tuyền truyền, phổ biến sâu rộng về tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu và tác động của Cải cách hành chính đến phát triển kinh tế, xã hội của đất nước cũng như của Trung tâm, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

            - Tuyên truyền, phổ biến các văn bản chỉ đạo của Trung ương, thành phố, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về công tác cải cách hành chính.

            - Tập trung tuyên truyền những điển hình tiên tiến, các sáng kiến, các mô hình đang thí điểm trong thực hiện cải cách hành chính ở các cơ quan trong Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; những mô hình cơ chế một cửa, ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt hoặc chưa tốt công tác Cải cách hành chính.

            - Tuyên truyền, phổ biến vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, của người đứng đầu cơ quan đối với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính.

            IV. Tổ chức thực hiện.

            - Phòng Tổ chức Hành chính đưa tin, bài về thực hiện công tác cải cách hành chính trên công thông tin điện tử và ở bảng thông tin chung của Trung tâm.

            - Ban chấp hành Công đoàn, Đoàn thanh niên triển khai công tác cải cách hành chính đến từng đoàn viên nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện kế hoạch cải cách hành chính.

            - Ngoài ra, thông qua các hội nghị, hội thảo chuyên đề về cải cách hành chính và lồng ghép nội dung tuyên truyền vào một số cuộc họp giao ban.
Các tin liên quan
Tin nổi bật a

Số 4A181 Thanh Niên, ấp 4, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, TP HCM
Tel: 02.837.685.374;      Fax: 02.837.685.374

Email: ttqlkdg.snn@tphcm.gov.vn
@Copyright 2017 TTGCTVNTS, All right reserved