Tìm kiếm
Trang chủ Góp Ý Liên Hệ a a
Hoạt động của đơn vị

Giới thiệu đơn vị
Chúc mừng năm mới
Mời tham gia Đấu thầu
Bán đấu giá tài sản
Cải cách hành chính
Tiêu điểm "Dịch TLCP"
Xét tuyển viên chức
Văn bản Ngành
Tin tức chuyên ngành
Mô hình kinh nghiệm
Hội chợ-Hội thi giống
Xúc tiến nông nghiệp
Chuyển dịch CCSXNN
Chuyển giao KHKT
Tư liệu nghiên cứu
Cơ sở sản xuất giống
Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2019

          - Căn cứ Kế hoạch số 178/KH-SNN ngày 18/01/2019 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2019;

          - Căn cứ Kế hoạch số 08/KH-TTG ngày 23/01/2019 của Trung tâm giống cây trồng, vật nuôi và thủy sản về thực hiện cải cách hành chính năm 2019, để kiểm tra công tác thực hiện kế hoạch cải cách hành chính số 08/KH-TTG, Trung tâm xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2019 tại các bộ phận trực thuộc trong Trung tâm như sau:      

            I. Mục đích, yêu cầu:

            1. Mục đích:

            - Tăng cường nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức trong tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính tại đơn vị nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý hành chính nhà nước, tạo cơ sở điều chỉnh, bổ sung Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020;

            - Thông qua việc kiểm tra, đánh giá ưu điểm, khuyết điểm, khó khăn, tồn tại và những kiến nghị, đề xuất trong thực hiện công tác cải cách hành chính, để tháo gỡ, giải quyết.   

            2. Yêu cầu:

            - Phân công cán bộ, công chức có trách nhiệm, chuyên môn nghiệp vụ liên quan, phối hợp và cung cấp các thông tin, hồ sơ, tài liệu phục vụ nhiệm vụ kiểm tra.

            - Thực hiện kiểm tra đầy đủ nội dung yêu cầu, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, phản ánh trung thực kết quả thực hiện của bộ phận được kiểm tra, tránh làm lướt, hình thức, báo cáo kết quả thực hiện với Giám đốc Trung tâm sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

            II. Nội dung thực hiện:

            - Những nội dung, nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch số 08/KH-TTG về cải cách hành chính năm 2019 của Trung tâm.

            - Tổ chức thực hiện phương án đơn giản hóa công tác cải cách hành, kết quả tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của tổ chức, công dân về các vấn đề liên quan đến thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.

            - Quy tắc ứng xử của viên chức trong thực thi nhiệm vụ; việc chấp hành nội quy, quy chế của cơ quan.

            - Việc nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức: Tập trung vào công tác đào tạo bồi dưỡng, nâng cao phẩm chất và trình độ, năng lực của cán bộ, công chức, viên chức.

            - Công tác thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính và việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động hành chính nhà nước.

            III. Tổ chức thực hiện.

            - Tổ chức đoàn kiểm tra gồm: Ban Giám đốc, Trưởng phòng Tổ chức Hành chính, nhân viên làm công tác cải cách hành chính thuộc phòng Tổ chức Hành chính.

            - Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại các phòng, trại trong Trung tâm.

            - Thời gian kiểm tra vào quý II và qúy IV năm 2019, sẽ có thông báo nội dung và thời gian cụ thể đối với từng bộ phận trực thuộc.
Các tin liên quan
Tin nổi bật a

Số 4A181 Thanh Niên, ấp 4, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, TP HCM
Tel: 02.837.685.374;      Fax: 02.837.685.374

Email: ttqlkdg.snn@tphcm.gov.vn
@Copyright 2017 TTGCTVNTS, All right reserved