Tìm kiếm
Trang chủ Góp Ý Liên Hệ a a
Hoạt động của đơn vị

Giới thiệu đơn vị
Tiêu điểm "Dịch TLCP"
Bán đấu giá tài sản
Cải cách hành chính
Xét tuyển viên chức
Văn bản Ngành
Tin tức chuyên ngành
Mô hình kinh nghiệm
Hội chợ-Hội thi giống
Xúc tiến nông nghiệp
Chuyển dịch CCSXNN
Chuyển giao KHKT
Tư liệu nghiên cứu
Cơ sở sản xuất giống
Phát động thi đua cải cách hành chính năm 2019

Căn cứ Kế hoạch số 530/KH-SNN ngày 01/3/2019 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Phát động thi đua về cải cách hành chính năm 2019 với chủ đề “Năm đột phá cải cách hành chính và thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 54/2017/QH14 của Quốc hội” trên địa bàn thành phố, Trung tâm giống cây trồng, vật nuôi và thủy sản xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện trong đơn vị, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích.

a) Triển khai các hoạt động chào mừng “Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh” hướng tới chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XI.

b) Thực hiện có hiệu lực, hiệu quả Nghị quyết số 54/2017/QH14 của Quốc hội, các công tác trọng tâm được xác định cụ thể nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả, đạt chất lượng, đúng tiến độ, góp phần vào tăng trưởng kinh tế và phát triển xã hội.

c) Xây dựng một nền hành chính trong sạch, vững mạnh, hiện đại, tăng tính dân chủ, phục vụ tốt cho nhân dân; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý hành chính nhà nước tại thành phố.

2. Yêu cầu.

a) Xác định rõ đây là nhiệm vụ lãnh đạo trọng tâm, thường xuyên đối với việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nói chung và nhiệm vụ chính trị của Trung tâm nói riêng.

b) Tăng cường vai trò của người đứng đầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt thi đua cải cách hành chính năm 2019.

c) Phát động thi đua nhằm triển khai thực hiện sâu rộng, thu hút đông đảo viên chức, người lao động tham gia.

d) Nội dung, hình thức tổ chức thực hiện thi đua cải cách hành chính phải rõ ràng, cụ thể và hiệu quả.

II. NỘI DUNG.

1. Triển khai thực hiện Kế hoạch số 08/KH-TTG ngày 23/01/2019 về công tác cải cách hành chính năm 2019 và Kế hoạch số 24/KH-TTG ngày 05/03/2019 về bổ sung thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2019.

2. Triển khai thực hiện 8 chỉ tiêu Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ký cam kết tại Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 vào ngày 19/02/2019.

a) Chỉ tiêu 1.

- Rà soát, kiện toàn bộ máy tổ chức các phòng, trại trực thuộc theo Đề án vị trí việc làm.

- Cử đi đào tạo, bồi dưỡng; chuẩn hóa 90% viên chức là lãnh đạo phòng, trại trực thuộc đạt trình độ tin học, ngoại ngữ, quản lý nhà nước và trung cấp lý luận chính trị theo quy định.

- Ban hành quy chế phối hợp giải quyết công việc giữa các phòng, trại trực thuộc.

b) Chỉ tiêu 2.

Trung tâm giống cây trồng, vật nuôi và thủy sản là đơn vị sự nghiệp không có chức năng quản lý nhà nước nên không thực hiện các thủ tục hành chính.

c) Chỉ tiêu 3.

- Phối hợp với Văn phòng Sở tổ chức tập huấn cho viên chức sử dụng thành thạo việc trao đổi văn bản qua phần mềm quản lý văn bản, hồ sơ công việc gắn với chữ ký số.

- Thiết lập thang điểm về sử dụng phần mềm quản lý văn bản, hồ sơ công việc vào tiêu chí bình xét thi đua khen thưởng cuối năm.

d) Chỉ tiêu 4.

- Tham dự kế hoạch tập huấn, đánh giá hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2018 và ISO điện tử.

- Xây dựng các thủ tục nội bộ như: thanh quyết toán nghiệp vụ thường xuyên, kế hoạch đấu thầu, phát hành văn bản,…

e) Chỉ tiêu 5.

- Ban hành tiến hành kiểm tra đột xuất, định kỳ công tác cải cách hành chính theo Kế hoạch số 16/KH-TTG ngày 18/02/2019 và kiểm tra hoạt động công vụ theo Kế hoạch số 17/KH-TTG ngày 21/02/2019.

- Ban hành Thông báo số 08/TB-TTG ngày 20/03/2019 về chấn chỉnh nội quy cơ quan.

- Thường xuyên kiểm tra các hoạt động cải cách hành chính, việc chấp hành quy chế, nội quy và quy tắc ứng xử của công chức, viên chức và người lao động tại các phòng, trại trực thuộc. Đặc biệt chú trọng kiểm tra trách nhiệm, vai trò người đứng đầu trong chỉ đạo, điều hành công tác cải cách hành chính.

f) Chỉ tiêu 6.

- Ban hành Thông báo số 15/TB-TTG ngày 01/03/2019 về công tác tiếp công dân để giải quyết các phản ánh, kiến nghị của các tổ chức, cá nhân theo thẩm quyền.

- Định kỳ 1 tháng/lần vào ngày thứ 6 tuần cuối của tháng, phòng Tổ chức Hành chính xếp lịch Ban Giám đốc Trung tâm tiếp công dân theo quy định.

g) Chỉ tiêu 7.

- Giải pháp thực hiện có hiệu quả công tác đấu thầu mua sắm vật tư, nguyên liệu trong Trung tâm.

- Tiến hành đăng ký, báo cáo kết quả thực hiện sáng cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét.

h) Chỉ tiêu 8.

- Triển khai các giải pháp khắc phục các hạn chế trong thực hiện chỉ số cải cách hành chính năm 2018.

- Phân công cụ thể từng phòng ban, đơn vị thực hiện các tiêu chí, tiêu chí thành phần của chỉ số cải cách hành chính  năm 2019.

- Đưa công tác thực hiện các nội dung của công tác cải cách hành chính vào thang điểm bình xét thi đua khen thưởng cuối năm của từng viên chức và từng phòng, trại trực thuộc.

2. Thời gian thực hiện.

Từ ngày ban hành Kế hoạch 07/3/2019 đến ngày 01/12/2019.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

1. Phòng Tổ chức Hành chính.

- Xây dựng Kế hoạch và triển khai phát động thi đua cải cách hành chính năm 2019 với chủ đề “Năm đột phá cải cách hành chính và thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 54/2017/QH14 của Quốc hội”.

- Đăng ký các nội dung để thực hiện từng chỉ tiêu của Trung tâm gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Báo cáo kết quả triển khai phát động thi đua và đề xuất khen thưởng cho cá nhân, tập thể có thành tích cao trong thực hiện Kế hoạch này.

2. Các bộ phận khác trong Trung tâm.

- Tổ chức tuyên truyền, quán triệt trong công đoàn viên, đoàn viên thanh niên và người lao động hưởng ứng, thực hiện hiệu quả Kế hoạch.

- Khuyến khích viên chức, người lao động tham gia đăng ký sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính trong lĩnh vực hoạt động của đơn vị.

Giám đốc Trung tâm yêu cầu Trưởng các phòng, trại trực thuộc nghiêm túc thực hiện Kế hoạch này và báo cáo kết quả về Hội đồng Thi đua-Khen thưởng trước ngày 01/12/2019.
Các tin liên quan
Tin nổi bật a

Số 4A181 Thanh Niên, ấp 4, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, TP HCM
Tel: 02.837.685.374;      Fax: 02.837.685.374

Email: ttqlkdg.snn@tphcm.gov.vn
@Copyright 2017 TTGCTVNTS, All right reserved