Tìm kiếm
Trang chủ Góp Ý Liên Hệ a a
Hoạt động của đơn vị

Giới thiệu đơn vị
Tiêu điểm "Dịch TLCP"
Bán đấu giá tài sản
Cải cách hành chính
Xét tuyển viên chức
Văn bản Ngành
Tin tức chuyên ngành
Mô hình kinh nghiệm
Hội chợ-Hội thi giống
Xúc tiến nông nghiệp
Chuyển dịch CCSXNN
Chuyển giao KHKT
Tư liệu nghiên cứu
Cơ sở sản xuất giống
Công tác cải cách hành chính 9 tháng năm 2019

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH:

           1. Về kế hoạch cải cách hành chính:

           Trung tâm đã ban hành Kế họach số 08/KH-TTG ngày 23/01/2019 về Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính năm 2019 và Kế hoạch số 24/KH-TTG ngày 05/3/2019 về bổ sung thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2019.

           Số đầu việc tập trung thực hiện trong Kế hoạch là 07, cụ thể: Công tác chỉ đạo điều hành; Cải cách thể chế; Cải cách bộ máy tổ chức; Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức; Cải cách tài chính công; Hiện đại hóa hành chính; Công tác tuyền thông.

           Số lượng đầu việc đã đạt trong Kế hoạch: Tất cả 07 đầu việc đều được triển khai đồng bộ, mỗi đầu việc đều có kết quả đạt từ 70% so với kế hoạch năm 2019.

           2. Về tổ chức chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính:

           Tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện công tác cải cách hành chính. Thường xuyên rà soát, kiện toàn nhân sự làm công tác cải cách hành chính.

           Triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Kế hoạch 3413/KH-SNN ngày 27/12/2017 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về công tác cải cách hành chính năm 2018.

           3. Về kiểm tra công tác cải cách hành chính:

           Trung tâm đã ban hành Kế hoạch số 16/KH-TTG ngày 18/02/2019 về Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2019.

           Tăng cường công tác thanh kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời những hành vi vi phạm, thực hiện kê khai minh bạch tài sản theo Nghị định số 37/2007/NĐ-CP và Nghị định số 68/2011/NĐ-CP của Chính phủ.

           Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra công vụ trong đơn vị, đã ban hành Kế hoạch số 17/KH-TTG ngày 21/02/2019 về kiểm tra hoạt động công vụ năm 2019, đảm bảo kiểm soát chặt chẽ không để xảy ra tình trạng nhũng nhiễu, gây khó khăn cho cá nhân, tổ chức. Nếu có xảy ra thì lãnh đạo đơn vị sẽ kiên quyết xử lý nghiêm khắc đối với từng cán bộ có trách nhiệm liên quan.

           Ngày 16/7/2019, Trung tâm đã tổ chức tiếp Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2019 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Trong đó, Đoàn kiểm tra lưu ý một số vấn đề mà đơn vị cần quan tâm thực hiện như sau:

           + Bổ sung thêm mục “cải cách hành chính” vào báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động của đơn vị hàng tháng.

           + Định kỳ tự thay đổi password email công vụ của cá nhân công chức, viên chức lãnh đạo theo đúng quy định.

           + Tiến hành tự kiểm tra, đánh giá công bố chất lượng 02 quy trình ISO nội bộ.

           + Điều chỉnh thể thức văn bản Quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý tài sản công, chữ ký số và ký nháy theo đúng quy định.

           + Bổ sung biểu mẫu 02 theo hướng thiết kế lại cho hợp lý vào công tác đánh giá theo Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố.

           + Lập sổ giải trình hoạt động công vụ theo Công văn số 1303/SNN-TTS ngày 14/5/2019 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

           4. Về công tác tuyên truyền CCHC:

           Thường xuyên phổ biến, quán triệt chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước, của thành phố cho toàn thể cán bộ, viên chức, lao động trong đơn vị. Đã ban hành Kế hoạch số 12/KH-TTG ngày 25/01/2019 về tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2019.

           Bên cạnh đó, Trung tâm cũng tiến hành tăng cường công tác tuyên truyền cải cách hành chính thông qua hình thức công khai, minh bạch tại trụ sở làm việc và trên trang web của Trung tâm.

           Ban hành Kế hoạch số 25/KH-TTG ngày 06/3/2019 về phát động thi đua cải cách hành chính năm 2019 với chủ đề “Năm đột phá cải cách hành chính”.

           5. Khảo sát hài lòng trên màn hình cảm ứng:

           Hiện nay, Trung tâm không còn chức năng quản lý nhà nước nên không triển khai thực hiện các thủ tục hành chính. Vì thế, Trung tâm không trang bị màn hình cảm ứng để khảo sát sự hài lòng của người dân, tổ chức đến liên hệ công tác.

           II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH:

           1. Cải cách thể chế:

           1.1. Xây dựng VBQPPL:

           Trung tâm không có chức năng xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.

           1.2. Công tác rà soát, kiểm tra VBQPPL:

           Đã ban hành Kế hoạch số 09/KH-TTG ngày 11/02/2019 về kiểm tra, rà soát văn bản năm 2019.

           Trong 9 tháng đầu năm 2019, tiến hành rà soát các VBQPPL liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm nhưng không có kiến nghị, sửa đổi, bổ sung.

           1.3. Theo dõi thi hành pháp luật trọng tâm và theo chuyên đề:

           Trong 9 tháng đầu năm 2019, không có VBQPPL liên quan nào đến chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm. Tuy nhiên, Trung tâm vẫn tiếp nhận và triển khai những văn bản cá biệt (728 văn bản) trong hoạt động của đơn vị.

           2. Cải cách thủ tục hành chính (TTHC):

           2.1. Thực hiện cải cách TTHC trên các lĩnh vực quản lý nhà nước theo quy định của Chính phủ, các bộ, ngành tại Thành phố:

           Nghiêm túc thực hiện các TTHC trên các lĩnh vực quản lý nhà nước theo quy định. Từ năm 2017, Trung tâm đã chuyển giao các thủ tục hành chính cho Chi cục Trồng trọt-Bảo vệ thực vật và Chi cục Chăn nuôi-Thú y cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ mới.

           2.2. Công tác kiểm soát TTHC.

           2.2.1. Công tác chỉ đạo điều hành của công tác kiểm soát TTHC.

           Hiện nay, Trung tâm không còn chức năng thực hiện các thủ tục hành chính nên đơn vị không ban hành những nội dung liên quan đến công tác chỉ đạo điều hành của công tác kiểm soát TTHC.

          2.2.2. Kết quả triển khai các Kế hoạch.

          Hiện nay, Trung tâm không còn chức năng thực hiện các thủ tục hành chính nên đơn vị không ban hành kế hoạch triển khai công tác kiểm soát TTHC.

           2.2.3. Kết quả thực hiện TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích.

           Hiện nay, Trung tâm không còn chức năng thực hiện các thủ tục hành chính.

           3. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước.

           3.1. Rà soát về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, biên chế của các cơ quan.

           Thường xuyên rà soát về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, biên chế của Trung tâm theo đúng quy định. Hiện nay, tổng số viên chức và người lao động của Trung tâm là 55 người, trong đó: biên chế là 44 người; NĐ68 là 11 người, trong đó: 02 người (tài xế), 06 người (bảo vệ), 03 người (tạp vụ).

           Tuy nhiên, theo Quyết định số 07/QĐ-SNN ngày 12/3/2019 của Sở giao chỉ tiêu biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2019 thì Trung tâm có 70 người, trong đó chỉ có 9 người theo NĐ68. Chính vì thế, Trung tâm đã sắp xếp lại nhân sự ở bộ phận tài xế, bảo vệ, tạp vụ còn 9 người và tăng cường trang bị hệ thống camera giám sát để tăng cường kiểm tra an ninh, tạo điều kiện chuyển đổi số người còn lại sang lĩnh vực sản xuất tại các trại kỹ thuật.

           Thực hiện chỉ đạo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Kế hoạch số 2065/KH-SNN ngày 19/7/2019 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về thực hiện Quyết định số 2659/QĐ-UBND ngày 24/6/2019 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả của các đơn vị sự nghiệp công lập. Trung tâm giống cây trồng, vật nuôi và thủy sản đã báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của đơn vị và kiến nghị kiện toàn bộ máy tổ chức theo hướng tinh gọn, hiệu quả trên cơ sở phấn đấu tiết kiệm 10% chỉ tiêu biên chế đến năm 2021 so với chỉ tiêu biên chế được giao.

           3.2. Về thực hiện phân cấp/ủy quyền quản lý.

           Thực hiện đúng phân cấp/ủy quyền quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về cải cách tổ chức bộ máy.

           3.3. Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông (nếu có).

           Hiện nay, Trung tâm không còn chức năng thực hiện các thủ tục hành chính.

           3.4. Thực hiện tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính vào ngày thứ bảy hàng tuần.

           Hiện nay, Trung tâm không còn chức năng thực hiện các thủ tục hành chính.

           4. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức:

           4.1. Về xác định vị trí việc làm và cơ cấu công chức, viên chức.

           Bộ máy tổ chức gồm có 04 phòng: phòng Tổ chức Hành chính, phòng Kế hoạch Tài chính, phòng Kỹ thuật giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản, phòng Kiểm nghiệm, thử nghiệm giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản và 02 trại: trại Sản xuất giống cây trồng, trại Sản xuất giống vật nuôi, thủy sản.

           Rà soát và sắp xếp nhân sự tại các bộ phận trực thuộc theo hướng tinh gọn, một số vị trí chưa phù hợp với đề án vị trí việc làm sẽ được bố trí lại nhằm phát huy hết năng lực cán bộ và nâng cao hiệu quả hoạt động.

           Thực hiện Công văn số 1261/SNN-TCCB ngày 09/5/2019 về hướng dẫn bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp đối với một số vị trí viên chức ngành nông nghiệp và Công văn số 2205/SNN-TCCB ngày 05/8/2019 về lập danh sách, hồ sơ đăng ký thi nâng ngạch công chức, thi thăng hạng viên chức hành chính. Trung tâm đã rà soát đội ngũ viên chức để bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và thi thăng hạng viên chức hành chính đúng theo quy định để đảm bảo quyền lợi của viên chức trong đơn vị.

           4.2. Thực hiện quy định về quản lý cán bộ, công chức, viên chức.

           Tình hình thực hiện các quy định về quản lý viên chức của đơn vị thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Lý lịch, hồ sơ của cán bộ, viên chức được cập nhật vào phần mềm quản lý công chức, viên chức đúng theo quy định và đảm bảo an toàn thông tin một cách tuyệt đối.

           Thực hiện Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập; Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ về hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, định kỳ hàng năm, Trung tâm đã triển khai cho các bộ thuộc diện theo quy định kê khai tài sản và công khai trên bản tin nội bộ trong đơn vị.

           Công khai, minh bạch thu, chi tài chính, mua sắm tài sản công, xây dựng cơ bản, Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế tuyển dụng viên chức; Quy chế quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm cán bộ; Thông báo kết quả thi đua, khen thưởng, kỷ luật, nâng lương trước và đúng niên hạn cho cán bộ, viên chức, người lao động.

           Trung tâm đã thực hiện hoàn toàn việc trả lương qua tài khoản đối với tất cả các khoản chi từ ngân sách nhà nước cho viên chức và người lao động theo kỳ lương đúng quy định.

           3.3. Về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức.

           Ban hành Kế hoạch số 07/KH-TTG ngày 22/01/2019 về đào tạo đội ngũ viên chức năm 2019. Đào tạo, bồi dưỡng căn cứ vào vị trí việc làm, tiêu chuẩn của ngạch công chức, viên chức, tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý và nhu cầu xây dựng, phát triển nguồn nhân lực của đơn vị.

           Đảm bảo công khai minh bạch, hiệu quả, tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của đơn vị trong hoạt động đào tạo, bồi dưỡng. Không trùng lập đối tượng, nội dung và nguồn kinh phí đào tạo.

           Trong 9 tháng đầu năm 2019, Trung tâm đã cử 73 lượt cán bộ, viên chức tham gia các lớp đào tạo và bồi dưỡng về quản lý hành chính nhà nước, chính trị, an ninh quốc phòng và chuyên môn nghiệp vụ như khảo kiểm nghiệm, lấy mẫu hạt giống, kỹ thuật sản xuất,…nhằm ngày càng chuẩn hóa và nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, quản lý nhà nước cho đội ngũ viên chức trong đơn vị.

           3.4. Về cải cách công vụ công chức, đổi mới công tác quản lý cán bộ, công chức.

           Quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng về tiếp tục cải cách chế độ công vụ, công chức. Thống nhất về nhận thức coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục và then chốt của cải cách nền hành chính trong đơn vị.

           Trung tâm đã ban hành Kế hoạch tổ chức cán bộ số 05/KH-TTG ngày 18/01/2019. Đổi mới công tác đánh giá công chức theo hướng đề cao trách nhiệm người đứng đầu và gắn với kết quả công việc.

           Tiến hành sửa đổi, bổ sung và xây dựng được 100% các chức danh và tiêu chuẩn viên chức lãnh đạo.

           4.5. Nâng cao trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương hành chính và đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức.

           Nghiêm túc chấn chỉnh lề lối làm việc, tăng cường thực hiện kỷ luật kỷ cương hành chính, nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực thi công vụ đối với viên chức tại đơn vị.

           Hoàn thiện nội quy, quy chế làm việc cơ quan phù hợp với yêu cầu về cải tiến lề lối làm việc, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính. Tăng cường các biện pháp quán triệt, giáo dục, quản lý, giám sát chặt chẽ thái độ ứng xử của viên chức đối với tổ chức, người dân.

           Chấp hành nghiêm chỉnh giờ giấc hành chính, đã ban hành Thông báo số 08/TB-TTG ngày 20/02/2019 về chấn chỉnh nội quy cơ quan. Trang bị máy quét dấu vân tay để chấm công cho toàn thể viên chức, người lao động.

           Quy định việc đeo thẻ viên chức khi công tác bên trong và ngoài Trung tâm, mặc đồng phục cơ quan đã trang bị vào các ngày thứ năm hàng tuần và ngày đầu tiên của tháng khi tham dự buổi Lễ chào cờ.

           5. Cải cách tài chính công:

           5.1. Về thực hiện cơ chế tự chủ theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP.

           Trung tâm là đơn vị sự nghiệp nên không thực hiện cơ chế tự chủ theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP.

            5.2. Về thực hiện cơ chế tự chủ theo Nghị định số 141/2016/NĐ-CP.

           Tổ chức triến khai quán triệt đến cán bộ công chức trong đơn vị, đồng thời xây dựng Quy chế và Phương án sử dụng tiền tiết kiệm chi từ kinh phí thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí làm cơ sở triến khai thực hiện.

           Căn cứ vào chỉ tiêu tiết kiệm 10% chi thường xuyên trong dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2019 mà đơn vị được giao, Trung tâm đã chủ trương tiến hành công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí thông qua thực hiện một số nội dung cụ thể như sau:

           + Thực hiện mua sắm vật tư, tài sản theo đúng quy định của pháp luật về Luật đấu thầu. Đã triển khai thực hiện Kế hoạch đấu thầu mua nguyên liệu, vật tư, sửa chữa,…năm 2019.

           + Thực hiện Công văn số 1168/SNN-KHTC ngày 26/4/2019 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về triển khai thực hiện Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 21/01/2019, Trung tân đã rà soát, điều chỉnh các quy định về sử dụng xe, sửa chữa xe; xây dựng định mức tiêu hao xăng dầu; kết hợp nhu cầu sử dụng xe để sắp xếp bố trí các chuyến công tác một cách hợp lý; thực hiện việc ghi chép, xác nhận lịch trình xe chính xác, kịp thời…

           + Rà soát, điều chỉnh các quy định nội bộ nhằm thực hành tiết kiệm chi phí quản lý hành chính (sử dụng điện, nước, văn phòng phẩm, điện thoại, trang bị thiết bị văn phòng…).

           Mức tăng thu nhập không đạt được 1 lần lương (mức trung bình trong những năm gần đây là 0,25 - 0,37) làm ảnh hưởng đến thu nhập của viên chức và người lao động.

6. Hiện đại hóa hành chính:

            6.1. Ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước.

            Thực hiện việc ứng dụng phần mềm điện tử trong hoạt động hành chính, có 4 phòng và 2 trại áp dụng phần mềm quản lý văn bản và sử dụng mạng nội bộ (mạng LAN) trong trao đổi công việc; gửi thư mời họp thông qua hộp thư điện tử/tin nhắn SMS.

            Cập nhật thông tin, hồ sơ cá nhân cán bộ, viên chức, lao động vào phần mềm quản lý công chức, viên chức trực tuyến.

            Một số phần mềm đang ứng dụng trong hoạt động quản lý của Trung tâm, cụ thể như sau:

+ Quản lý công văn đến, công văn đi qua phần mềm Access tự thiết kế, kết hợp đồng thời với phần mềm quản lý văn bản của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

            + Ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý các nghiệp vụ chuyên môn: phần mềm quản lý giống bò sữa, phần mềm quản lý đàn bò sữa Afikim, phần mềm phối trộn thức ăn chăn nuôi bò sữa Rational.

            Tỷ lệ viên chức lãnh đạo sử dụng hộp thư điện tử là 100%.

            Trang thông tin điện tử của Trung tâm http://www.trungtamqlkdg.com.vnhoặc http://www.trungtamgiong.com.vn, thường xuyên cập nhật thông tin về lĩnh vực chuyên môn và công tác cải cách hành chính của đơn vị.

            6.2. Về áp dụng ISO trong hoạt động của cơ quan hành chính:

            Trung tâm chưa áp dụng thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước. Tuy nhiên, Trung tâm đã xây dựng và đưa vào vận hành ISO nội bộ quy trình thực hiện tạm ứng và thanh quyết toán; quy trình quản lý công tác văn thư; quy trình đấu thầu mua sắm vật tư, hàng hóa.

            6.3.TTHC thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 (nếu có).

            Trung tâm không có chức năng thực hiện thủ tục hành chính.

            6.4. Tình hình triển khai xây dựng trụ sở cơ quan hành chính.

            Trung tâm gống cây trồng, vật nuôi và thủy sản là được xây dựng trên địa bàn xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh. Tổng diện tích của Trung tâm là 182.514 m2, gồm 02 khu vực:

            Khu A: Khu vực hành chính văn phòng, phòng kiểm nghiệm và khuôn viên bao xung quanh có diện tích là 7.544 m2.

            - Khu B: Khu vực khảo nghiệm, kiểm nghiệm và sản xuất có diện tích là 174.970 m2. Trong đó:

            + Khu vực nuôi thực nghiệm và trình diễn giống bò sữa công nghệ cao (Israel) có diện tích là 98.694 m2, trong đó:

            * Khu trại chăn nuôi là:       38.638 m2 (bao gồm: trại bò, chuồng nuôi bê con theo mẹ, khu sữa, kho thức ăn, hầm ủ thức ăn,…) (đính kèm chi tiết theo QĐ số 2203/QĐ-UBND).

            * Khu trồng cỏ là:                 60.055 m2.

            + Khu vực nuôi kiểm định giống bò sữa, sản xuất thực nghiệm giống cây trồng và hệ thống nhà kín có diện tích là 76.276 m2, trong đó: khu trồng cỏ là 40.000 m2, còn lại là sản xuất thực nghiệm giống cây trồng và hệ thống nhà kín.

            Hiện nay, Trung tâm đang triển khai xây dựng Dự án mở rộng với diện tích khoảng 4.900 m2 với hệ thống phòng thí nghiệm đánh giá, kiểm tra chất lượng tinh heo, bò sữa giống, phòng thí nghiệm sinh học phân tử và mở rộng khu hậu cấy mô và khảo kiểm nghiệm giống cây trồng.

7. Các sáng kiến, giải pháp về mô hình CCHC đang áp dụng:

7.1. Tên mô hình: Đề nghị liệt kê tên chính xác các sáng kiến, giải pháp về mô hình.

Giải pháp về cải tiến quy trình phê duyệt hồ sơ thanh quyết toán các nghiệp vụ chuyên môn trong đơn vị.

7.2. Đánh giá hiệu quả: Nêu ngắn ngọn về hiệu quả cho xã hội, thời gian, kinh phí và QLNN.

Trước đây, quy trình phê duyệt hồ sơ thanh quyết toán các nghiệp vụ chuyên môn trong đơn vị do Giám đốc Trung tâm ký duyệt, cụ thể: những giấy đề xuất sau khi Trưởng phòng, trại chuyên môn ký duyệt chuyến lên trình Giám đốc xem xét và phê duyệt, sau đó triển khai thực hiện công tác đấu thầu đối với những hợp đồng có giá trị trên 100 triệu hoặc chỉ định thầu đối với hợp đồng nhỏ hơn hoặc mua sắm trực tiếp đối với những vật tư linh tinh, mau hỏng, rẻ tiền và tổng hợp chứng từ có liên quan theo quy định rồi trình Giám đốc và Kế toán trưởng ký duyệt thanh toán.

Nhận thấy đây là một bất cập trong công tác quản lý vì Giám đốc không thể ký tất cả các hồ sơ liên quan đến thanh quyết toàn (kể cả đề xuất từ các bộ phận chuyên môn) vì bản thân Giám đốc ngoài thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị còn được Sở giao nhiệm vụ triển khai nhiều Chương trình, Đề án như: Chương trình mục tiêu phát triển giống cây, giống con chất lượng cao giai đoạn 2016-2020; Chương trình cải thiện giống bò sữa, bò thịt giai đoạn 2016-2020; Chương trình Nhập nội, cải thiện đàn heo giống giai đoạn 2017-2020, đồng thời kiêm nhiệm Phó Giám đốc Dự án LIPSAP. Bên cạnh đó, làm hạn chế vai trò của 02 Phó Giám đốc trong công tác tham mưu giúp Giám đốc phát triển đơn vị. Chính vì thế, Ban Giám đốc Trung tâm đã họp trao đổi cùng với Kế toán trưởng để tìm ra giải pháp thích hợp, sau đó đã thống nhất phân quyền và ủy quyền cho 02 Phó Giám đốc thay mặt Giám đốc xét duyệt hồ sơ đề xuất của bộ phận chuyên môn mình phụ trách, chịu trách nhiệm ký duyệt thanh quyết toán các nghiệp vụ chuyên môn.

Có thể nói phương án này đã được triển khai ở nhiều đơn vị trực thuộc Sở nói chung nhưng đây là giải pháp lần đầu tiên được áp dụng ở Trung tâm Giống, thông qua đó đã giúp giảm bớt áp lực cho Giám đốc Trung tâm và công tác thanh quyết toán các nghiệp vụ chuyên môn được thuận lợi hơn. Đây có thể được coi là một giải pháp cải cách hành chính trong lĩnh vực thanh quyết toán các nghiệp vụ chuyên môn trong đơn vị hiện nay.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG:

1. Đánh giá tổng quát những ưu điểm, mặt làm được của công tác CCHC:

Được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sắc của Ban Giám đốc và sự hỗ trợ tích cực của các phòng ban, đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp nên việc triển khai các nhiệm vụ cải cách hành chính của Trung tâm gặp nhiều thuận lợi.

Công tác chỉ đạo, điều hành về cải cách hành chính được lãnh đạo Trung tâm quan tâm thực hiện từng bước nâng cao chất lượng. Tổ chức triển khai kịp thời việc thực hiện các kế hoạch, chương trình về công tác cải cách hành chính của thành phố, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

2. Đánh giá tổng quát những tồn tại, hạn chế trong thực hiện CCHC và nguyên nhân:

Công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính trong đơn vị còn hạn chế, cán bộ lãnh đạo cấp phòng, trại còn ít sử dụng email công vụ.

Việc nhận và phát hành văn bản qua phần mềm quản lý hồ sơ công việc chưa kịp thời làm ảnh hưởng đến công tác chỉ đạo, điều hành và triển khai công việc.

3. Kiến nghị, đề xuất trong công tác CCHC:

3.1. Nêu những kiến nghị, đề xuất đối với Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương.

Trung tâm không có kiến nghị, đề xuất công tác CCHC đối với Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương.

3.2. Nêu những kiến nghị, đề xuất đối với UBND Thành phố.

Trung tâm không có kiến nghị, đề xuất công tác CCHC đối với UBND Thành phố.

3.3. Nêu những kiến nghị, đề xuất đối với các Sở, ngành.

Kiến nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tăng cường công tác tập huấn về CCHC, ISO, phần mềm quản lý hồ sơ công việc,…cho các đơn vị trực thuộc để công tác cải cách hành chính của từng đơn vị nói riêng và cả Sở nói chung đạt được kết quả cao, hoàn chỉnh các tiêu chí mà Giám đốc Sở đã ký kết trong Hội nghị cải cách hành chính và đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong năm cải cách hành chính 2019.

            IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 3 THÁNG CUỐI NĂM 2019:

            1. Hoàn thiện hệ thống thể chế, cơ chế, chính sách về các lĩnh vực thuộc thẩm quyền của đơn vị.

            2. Tiếp tục triển khai các nội dung cải cách hành chính nhằm đạt những mục tiêu cụ thể như sau:

            + Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động cải cách hành chính.

            + Tiếp tục đơn giản hóa các thủ tục hành chính về quy trình, hồ sơ và biểu mẫu trong nội bộ của đơn vị. Đề xuất xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu, gây khó khăn cho người dân trong thi hành nhiệm vụ của viên chức.

            + Tổ chức kiểm tra định kỳ và đột xuất các đơn vị trực thuộc về công tác cải cách hành chính.

            + Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng công tác hành chính.

            + Hoàn chỉnh quy trình ISO nội bộ về các thủ tục thanh quyết toán, kế hoạch đấu thầu, phát hành văn bản,…

            + Chỉ số cải cách hành chính Parindex xếp loại tốt.

            3. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức: Xác định vị trí làm việc và cơ cấu công chức, viên chức; Thực hiện các quy định về quản lý cán bộ, công chức, viên chức; Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức./.

Các tin liên quan
Tin nổi bật a

Số 4A181 Thanh Niên, ấp 4, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, TP HCM
Tel: 02.837.685.374;      Fax: 02.837.685.374

Email: ttqlkdg.snn@tphcm.gov.vn
@Copyright 2017 TTGCTVNTS, All right reserved