Tìm kiếm
Trang chủ Góp Ý Liên Hệ a a
Hoạt động của đơn vị

Giới thiệu đơn vị
Mời tham gia Đấu thầu
Bán đấu giá tài sản
Cải cách hành chính
Tiêu điểm "Dịch TLCP"
Xét tuyển viên chức
Văn bản Ngành
Tin tức chuyên ngành
Mô hình kinh nghiệm
Hội chợ-Hội thi giống
Xúc tiến nông nghiệp
Chuyển dịch CCSXNN
Chuyển giao KHKT
Tư liệu nghiên cứu
Cơ sở sản xuất giống
Bán bò sữa có năng suất thấp của trại Trình diễn và Thực nghiệm chăn nuôi bò sữa công nghệ cao (DDEF) năm 2020

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRUNG TÂM GIỐNG CÂY TRỒNG,

VẬT NUÔI VÀ THỦY SẢN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            

Số:     /KH-TTG-TCHC

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày     tháng 02 năm 2020

                   

KẾ HOẠCH

Bán bò sữa có năng suất thấp của trại Trình diễn và

Thực nghiệm chăn nuôi bò sữa công nghệ cao (DDEF) năm 2020

 

 Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Công văn số 1705/UBND-KT ngày 23/4/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc cho phép loại thải bò sữa không đạt yêu cầu và cung ứng giống bò sữa có năng suất chất lượng tốt tại trại Trình diễn và Thực nghiệm chăn nuôi bò sữa công nghệ cao (DDEF);

Căn cứ Công văn số 4712/STC-CS ngày 16/7/2018 của Sở Tài chính về hướng dẫn thủ tục và quy trình bán thanh lý loại thải các cá thể bò sữa kém chất lượng và Công văn số 2167/SNN-KHTC ngày 10/8/2018 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về hướng dẫn bán loại thải bò không đạt yêu cầu và cung ứng giống bò sữa có năng suất, chất lượng tốt tại trại DDEF,

Trung tâm giống cây trồng, vật nuôi và thủy sản (Trung tâm Giống) xây dựng Kế hoạch bán bò sữa có năng suất thấp của trại Trình diễn và Thực nghiệm chăn nuôi bò sữa công nghệ cao (DDEF) năm 2020 như sau:

I. MỤC ĐÍCH.

1. Bán loại thải đàn bò sữa có năng suất thấp của trại DDEF, không đạt yêu cầu kỹ thuật chăn nuôi bò sữa theo công nghệ Israel.

2. Số tiền bán đấu giá bò sữa loại thải sẽ nộp vào ngân sách nhà nước đúng quy định.

II. NỘI DUNG.

1. Thành lập Hội đồng.

- Thành lập Hội đồng bò sữa có năng suất thấp của trại DDEF trực thuộc Trung tâm giống cây trồng, vật nuôi và thủy sản, gồm các thanh viên sau:

+ Ông Phan Hoàng Ân, Phó Giám đốc Trung tâm Giống, Chủ tịch Hội đồng;

+ Ông Nguyễn Văn Đức, Kế toán trưởng Trung tâm Giống, Thư ký Hội đồng;

+ Đại diện phòng Kế hoạch Tài chính thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

+ Đại diện phòng Khoa học Công nghệ thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

+ Đại diện phòng Quản lý đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

2. Nhiệm vụ của Hội đồng.

- Hội đồng bò sữa có năng suất thấp có nhiệm vụ tổ chức họp xác định giá khởi điểm làm giá sàn để tổ chức đấu giá bò sữa có năng suất thấp của trại DDEF.

- Tiến hành bán đấu giá công khai theo đúng Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính Phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

- Nộp ngân sách Nhà nước theo quy định.

- Báo cáo kết quả thực hiện cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

3. Thời gian thực hiện.

Thời gian tổ chức họp xác định giá khởi điểm làm giá sàn và tiến hành các thủ tục bán đấu giá bò sữa có năng suất thấp kể từ ngày 05/02/2020 đến 15/03/2020.

4. Địa điểm tổ chức.

Trung tâm Giống, địa chỉ: 4A181 Thanh Niên, ấp 4, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh.

5. Số lượng.

Bò sữa có năng suất thấp        :           15 con (theo danh sách đính kèm).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

Giao các phòng chuyên môn trực thuộc Trung tâm Giống triển khai một số nội dung của Kế hoạch như sau:

1. Phòng Kế hoạch Tài chính phối hợp với các phòng chuyên môn của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tham mưu Quyết định thành lập Hội đồng bán bò sữa có năng suất thấp.

2. Trại Sản xuất giống vật nuôi và thủy sản phối hợp với Chi cục Chăn nuôi - Thú y xác nhận tiêm phòng bệnh Lở mồm long móng (FMD) và Tụ huyết trùng (THT); Đồng thời, tiến hành khảo sát và yêu cầu báo giá của ít nhất 03 đơn vị kinh doanh mua bán bò sữa trong khu vực.

3. Phòng Tổ chức Hành chính thông báo Kế hoạch bán đấu giá lên website của Trung tâm Giống để các đơn vị bán đấu giá tài sản tham gia; Đồng thời làm việc với đơn vị bán đấu giá tài sản để hợp đồng và tổ chức đăng báo bán đấu giá bò sữa có năng suất thấp theo đúng quy định.

 

Nơi nhận:                                                      

- BGĐ Sở (A.Trung);

- P.KHTC, P.KHCN, P.QLĐT Sở;

- BGĐ TTG (A.Đông, A.Ân);

- P.KHTC, P.TCHC TTG;

- Trại SXGVNTS TTG;

- Lưu: VT, P.TCHC (10).

GIÁM ĐỐC

 

 

(Đã ký) 

 

Trần Phương Đông

Các tin liên quan
Tin nổi bật a

Số 4A181 Thanh Niên, ấp 4, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, TP HCM
Tel: 02.837.685.374;      Fax: 02.837.685.374

Email: ttqlkdg.snn@tphcm.gov.vn
@Copyright 2017 TTGCTVNTS, All right reserved