Tìm kiếm
Trang chủ Góp Ý Liên Hệ a a
Hoạt động của đơn vị

Giới thiệu đơn vị
Mời tham gia Đấu thầu
Bán đấu giá tài sản
Cải cách hành chính
Tiêu điểm "Dịch TLCP"
Xét tuyển viên chức
Văn bản Ngành
Tin tức chuyên ngành
Mô hình kinh nghiệm
Hội chợ-Hội thi giống
Xúc tiến nông nghiệp
Chuyển dịch CCSXNN
Chuyển giao KHKT
Tư liệu nghiên cứu
Cơ sở sản xuất giống
Kế hoạch Tuyên truyền và tập huấn công tác cải cách hành chính 2020

KẾ HOẠCH

Tuyên truyền và tập huấn công tác cải cách hành chính 2020

 

            - Căn cứ Kế hoạch số 77/KH-SNN ngày 13/01/2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2020;

            - Thực hiện Kế hoạch số 07/KH-TTG ngày 22/01/2020 của Trung tâm giống cây trồng, vật nuôi và thủy sản về thực hiện cải cách hành chính năm 2020. Để triển khai có hiệu quả kế hoạch, Trung tâm tiếp tục xây dựng kế hoạch tuyên truyền và tập huấn công tác cải cách hành chính năm 2020, cụ thể như sau:

            I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

            - Tiếp tục nâng cao nhận thức của viên chức về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính,.

            - Ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động tuyên truyền và tập huấn cải cách hành chính nhằm mang lại hiệu quả cao.

            - Triển khai công tác tuyên truyền và tập huấn cải cách hành chính theo tiến độ thời gian đề ra. Thực hiện công tác tuyên truyền sâu rộng, có hiệu quả trong viên chức nhằm đáp ứng kịp thời, đầy đủ nhu cầu của viên chức trong việc nắm bắt, tìm hiểu thông tin về công tác cải cách hành chính.

            - Đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền; kết hợp công tác tuyên truyền về cải cách hành chính lồng ghép với việc phổ biến, tuyên truyền, giáo dục về các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

            II. NỘI DUNG:

            - Phổ biến các văn bản chỉ đạo của Trung ương, thành phố, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về công tác cải cách hành chính.

            - Tuyền truyền về tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu và tác động của cải cách hành chính đến phát triển kinh tế, xã hội của đất nước cũng như của Trung tâm, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

            - Giới thiệu những điển hình tiên tiến, các sáng kiến, các mô hình đang ứng dụng trong cải cách hành chính ở các cơ quan trong Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

            - Tham gia các lớp tập huấn về cải cách hành chính do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Tổ chức tập huấn hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản, kỹ thuật soạn thảo văn bản.

            IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

            - Phòng Tổ chức Hành chính đưa tin, bài viết về chủ trương về cải cách hành chính và kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính trên cổng thông tin điện tử website và bảng thông tin chung của Trung tâm.

            + Đăng ký cho viên chức tham gia các lớp tập huấn do Sỏ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức.

            + Trong tháng 06 năm 2020 sẽ tổ chức tập huấn cho viên chức trong đơn vị kỹ năng soạn thảo văn bản.

            - Các bộ phận trực thuộc khác triển khai công tác cải cách hành chính đến từng đoàn viên, viên chức nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện kế hoạch cải cách hành chính.

                   

Nơi nhận:                                                                        GIÁM ĐỐC

- BGĐ Trung tâm;

- Các phòng trại Trung tâm;

- Lưu: VT, TCHC (9).

 

                                                                   Trần Phương Đông

 

        

Các tin liên quan
Tin nổi bật a

Số 4A181 Thanh Niên, ấp 4, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, TP HCM
Tel: 02.837.685.374;      Fax: 02.837.685.374

Email: ttqlkdg.snn@tphcm.gov.vn
@Copyright 2017 TTGCTVNTS, All right reserved