Tìm kiếm
Trang chủ Góp Ý Liên Hệ a a
Hoạt động của đơn vị

Giới thiệu đơn vị
Mời tham gia Đấu thầu
Bán đấu giá tài sản
Cải cách hành chính
Tiêu điểm "Dịch TLCP"
Xét tuyển viên chức
Văn bản Ngành
Tin tức chuyên ngành
Mô hình kinh nghiệm
Hội chợ-Hội thi giống
Xúc tiến nông nghiệp
Chuyển dịch CCSXNN
Chuyển giao KHKT
Tư liệu nghiên cứu
Cơ sở sản xuất giống
Kế hoạch Kiểm tra công tác cải cách hành chính 2020

KẾ HOẠCH

Kiểm tra công tác cải cách hành chính 2020

  


          - Căn cứ Kế hoạch số 77/KH-SNN ngày 13/01/2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2020;

            - Thực hiện Kế hoạch số 07/KH-TTG ngày 22/01/2020 của Trung tâm giống cây trồng, vật nuôi và thủy sản về thực hiện cải cách hành chính năm 2020, để kiểm tra công tác thực hiện nội dung Kế hoạch cải cách hành chính, Trung tâm xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2020 tại các bộ phận trực thuộc trong Trung tâm như sau:    

            I. Mục đích, yêu cầu:

            1. Mục đích:

            - Tăng cường nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức trong tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính tại đơn vị nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý hành chính nhà nước, tạo cơ sở điều chỉnh, bổ sung Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020;

            - Thông qua việc kiểm tra, đánh giá ưu điểm, khuyết điểm, khó khăn, tồn tại và những kiến nghị, đề xuất trong thực hiện công tác cải cách hành chính, để tháo gỡ, giải quyết.   

            2. Yêu cầu:

            - Phân công cán bộ, công chức có trách nhiệm, chuyên môn nghiệp vụ liên quan, phối hợp và cung cấp các thông tin, hồ sơ, tài liệu phục vụ nhiệm vụ kiểm tra.

            - Thực hiện kiểm tra đầy đủ nội dung yêu cầu, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, phản ánh trung thực kết quả thực hiện của bộ phận được kiểm tra, tránh làm lướt, hình thức, báo cáo kết quả thực hiện với Giám đốc Trung tâm sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

            II. Nội dung thực hiện:

            - Đảm bảo nguyên tắc kiểm tra ít nhất 50% các bộ phận trực thuộc trong đơn vị.

            - Kiểm tra việc triển khai những nội dung, nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch số 07/KH-TTG ngày 22/01/2020 về cải cách hành chính năm 2020.

            - Tổ chức kiểm tra việc thực hiện phương án đơn giản hóa công tác cải cách hành, kết quả tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của tổ chức, công dân về các vấn đề liên quan đến thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.

            - Kiểm tra Quy tắc ứng xử của viên chức trong thực thi nhiệm vụ; việc chấp hành nội quy của cơ quan.

            III. Tổ chức thực hiện.

            - Tổ chức Đoàn kiểm tra gồm: Ban Giám đốc, Trưởng phòng Tổ chức Hành chính, nhân viên làm công tác cải cách hành chính thuộc phòng Tổ chức Hành chính.

            - Phòng (trại) trực thuộc chuẩn bị tài liệu, nội dung phục vụ công tác của Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính. Thành phần tham gia cuộc họp kiểm tra gồm: Trưởng và Phó Trưởng phòng (trại), chuyên viên phụ trách công tác cải cách hành chính của bộ phận mình.

            - Thời gian kiểm tra vào quý II và quý IV năm 2020, sẽ có thông báo nội dung và thời gian cụ thể đối với từng bộ phận trực thuộc.

                   

Nơi nhận:                                                                           GIÁM ĐỐC

- BGĐ Trung tâm;

- Các phòng trại TT;

- Lưu: VT, TCHC (9).

 

 

                                                                   Trần Phương Đông

Các tin liên quan
Tin nổi bật a

Số 4A181 Thanh Niên, ấp 4, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, TP HCM
Tel: 02.837.685.374;      Fax: 02.837.685.374

Email: ttqlkdg.snn@tphcm.gov.vn
@Copyright 2017 TTGCTVNTS, All right reserved