Tìm kiếm
Trang chủ Góp Ý Liên Hệ a a
Hoạt động của đơn vị

Giới thiệu đơn vị
Mời tham gia Đấu thầu
Bán đấu giá tài sản
Cải cách hành chính
Tiêu điểm "Dịch TLCP"
Xét tuyển viên chức
Văn bản Ngành
Tin tức chuyên ngành
Mô hình kinh nghiệm
Hội chợ-Hội thi giống
Xúc tiến nông nghiệp
Chuyển dịch CCSXNN
Chuyển giao KHKT
Tư liệu nghiên cứu
Cơ sở sản xuất giống
Kế hoạch Phát động thi đua cải cách hành chính năm 2020

KẾ HOẠCH

Phát động thi đua cải cách hành chính năm 2020

với chủ đề “Năm cải cách hành chính thi đua thực hiện văn hóa công sở”

 

            - Căn cứ Kế hoạch số 77/KH-SNN ngày 13/01/2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2020;

- Thực hiện Kế hoạch số 07/KH-TTG ngày 22/01/2020 của Trung tâm giống cây trồng, vật nuôi và thủy sản về thực hiện cải cách hành chính năm 2020. Để triển khai có hiệu quả kế hoạch, Trung tâm xây dựng kế hoạch phát động thi đua cải cách hành chính năm 2020, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích.

a) Triển khai các hoạt động hướng tới chào mừng Đại hội Đảng bộ Thành phố, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

b) Thực hiện có hiệu lực, hiệu quả Nghị quyết số 54/2017/QH14 của Quốc hội, các công tác trọng tâm được xác định cụ thể nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả, đạt chất lượng, đúng tiến độ, góp phần vào tăng trưởng kinh tế và phát triển xã hội.

c) Xây dựng một nền hành chính trong sạch, vững mạnh, hiện đại, tăng tính dân chủ, phục vụ tốt cho nhân dân; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý hành chính nhà nước tại thành phố.

2. Yêu cầu.

a) Xác định rõ đây là nhiệm vụ lãnh đạo trọng tâm, thường xuyên đối với việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nói chung và nhiệm vụ chính trị của Trung tâm nói riêng.

b) Tăng cường vai trò của người đứng đầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt thi đua cải cách hành chính năm 2020.

c) Phát động thi đua nhằm triển khai thực hiện sâu rộng, thu hút đông đảo viên chức, người lao động tham gia.

d) Nội dung, hình thức tổ chức thực hiện thi đua cải cách hành chính phải rõ ràng, cụ thể và hiệu quả.

II. NỘI DUNG.

1. Triển khai thực hiện Kế hoạch số 07/KH-TTG-TCHC ngày 22/01/2020 về công tác cải cách hành chính năm 2020, trong đó tập trung các nội dung như sau:

- Rà soát, kiện toàn bộ máy tổ chức các phòng, trại trực thuộc theo Đề án vị trí việc làm. Đánh giá, hoàn thiện bổ máy tổ chức theo chức năng, nhiệm vụ mới theo Quyết định số 1753/QĐ-UBND ngày 17/4/2017. Sắp xếp lại bộ máy tổ chức theo Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu BCH Trung ương Đảng khóa XII; Chương trình hành động số 33-CTrHĐ/TU ngày 16/4/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

- Triển khai thực hiện hiệu quả việc ủy quyền được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao theo thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ.

- Xây dựng quy chế phối hợp, phân công, phân cấp rõ ràng giữa các đơn vị trực thuộc để nâng cao vai trò, trách nhiệm của từng bộ phận.

- Cử đi đào tạo, bồi dưỡng; chuẩn hóa 90% viên chức là lãnh đạo phòng, trại trực thuộc đạt trình độ tin học, ngoại ngữ, quản lý nhà nước và trung cấp lý luận chính trị theo quy định.

- Phối hợp với Văn phòng Sở tổ chức tập huấn cho viên chức sử dụng thành thạo việc trao đổi văn bản qua phần mềm quản lý văn bản, hồ sơ công việc gắn với chữ ký số.

- Thiết lập thang điểm về sử dụng phần mềm quản lý văn bản, hồ sơ công việc vào tiêu chí bình xét thi đua khen thưởng cuối năm.

- Tham dự kế hoạch tập huấn, đánh giá hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia và ISO điện tử.

- Xây dựng các thủ tục nội bộ như: quy trình luân chuyển hồ sơ thực hiện các nghiệp vụ trong đơn vị.

- Ban hành tiến hành kiểm tra đột xuất, định kỳ công tác cải cách hành chính và kiểm tra hoạt động công vụ, kiểm tra việc chấp hành quy chế, nội quy và quy tắc ứng xử của công chức, viên chức và người lao động tại các phòng, trại trực thuộc. Đặc biệt chú trọng kiểm tra trách nhiệm, vai trò người đứng đầu trong chỉ đạo, điều hành công tác cải cách hành chính.

- Tăng cường công tác tiếp công dân để giải quyết các phản ánh, kiến nghị của các tổ chức, cá nhân theo thẩm quyền.

- Thực hiện có hiệu quả công tác đấu thầu mua sắm vật tư, nguyên liệu theo hình thức 100% các gói thầu đều được tổ chức thông qua mạng đấu thầu quốc gia.

- Triển khai các giải pháp khắc phục các hạn chế trong thực hiện chỉ số cải cách hành chính năm 2019.

- Đưa công tác thực hiện các nội dung của công tác cải cách hành chính vào thang điểm bình xét thi đua khen thưởng cuối năm của từng viên chức và từng phòng, trại trực thuộc.

2. Thời gian thực hiện.

Từ ngày ban hành Kế hoạch đến ngày 01/12/2020.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

1. Phòng Tổ chức Hành chính.

- Xây dựng Kế hoạch và triển khai phát động thi đua cải cách hành chính năm 2020 với chủ đề “Năm cải cách hành chính thi đua thực hiện văn hóa công sở”.

- Đăng ký các nội dung để thực hiện từng chỉ tiêu của Trung tâm gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Báo cáo kết quả triển khai phát động thi đua và đề xuất khen thưởng cho cá nhân, tập thể có thành tích cao trong thực hiện Kế hoạch này.

2. Các bộ phận khác trong Trung tâm.

- Tổ chức tuyên truyền, quán triệt trong công đoàn viên, đoàn viên thanh niên và người lao động hưởng ứng, thực hiện hiệu quả Kế hoạch.

- Khuyến khích viên chức, người lao động tham gia đăng ký sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính trong lĩnh vực hoạt động của đơn vị.

Nơi nhận:

- VP Sở NN và PTNT (để bc);

- BGĐ Trung tâm;

- Các phòng, trại trực thuộc;

- Lưu: VT, TCHC (10).

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

Trần Phương Đông

Các tin liên quan
Tin nổi bật a

Số 4A181 Thanh Niên, ấp 4, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, TP HCM
Tel: 02.837.685.374;      Fax: 02.837.685.374

Email: ttqlkdg.snn@tphcm.gov.vn
@Copyright 2017 TTGCTVNTS, All right reserved