Tìm kiếm
Trang chủ Góp Ý Liên Hệ a a
Hoạt động của đơn vị

Giới thiệu đơn vị
Tiêu điểm "Dịch TLCP"
Bán đấu giá tài sản
Cải cách hành chính
Xét tuyển viên chức
Văn bản Ngành
Tin tức chuyên ngành
Mô hình kinh nghiệm
Hội chợ-Hội thi giống
Xúc tiến nông nghiệp
Chuyển dịch CCSXNN
Chuyển giao KHKT
Tư liệu nghiên cứu
Cơ sở sản xuất giống
 
Quyết định số 918/QĐ-BNN-TT ngày 19/3/2019 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực trồng trọt thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và PNTNT
Xem chi tiết
Công tác cải cách hành chính quý 1 năm 2019

Thực hiện Công văn số 745/SNN-VP ngày 21/3/2019 về ban hành biểu mẫu xây dựng kế hoạch, báo cáo công tác chỉ đạo điều hành và chương trình công tác; biểu mẫu xây dựng kế hoạch, báo cáo công tác cải cách hành chính.

Xem chi tiết
Phát động thi đua cải cách hành chính năm 2019

Căn cứ Kế hoạch số 530/KH-SNN ngày 01/3/2019 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Phát động thi đua về cải cách hành chính năm 2019 với chủ đề “Năm đột phá cải cách hành chính và thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 54/2017/QH14 của Quốc hội” trên địa bàn thành phố

Xem chi tiết
Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2019

Tăng cường nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức trong tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính tại đơn vị nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý hành chính nhà nước

Xem chi tiết
Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2019

Tiếp tục nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và mọi tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính, tạo sự đồng thuận, nhất trí cao để huy động và phát huy tối đa mọi nguồn lực nhằm thực hiện có hiệu quả công tác nhà nước trong giai đoạn hiện nay.

Xem chi tiết
Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2019.

Căn cứ Kế hoạch số 178/KH-SNN ngày 18/01/2019 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2019, Trung tâm giống cây trồng, vật nuôi và thủy sản xây dựng kế hoạch cải cách hành chính năm 2019 của đơn vị như sau:

Xem chi tiết
Báo cáo công tác cải cách hành chính năm 2018

Trung tâm đã ban hành Kế họach số 01/KH-TTG ngày 11/01/2018 về Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính năm 2018 và Kế hoạch số 04/KH-TTG ngày 18/01/2018 về tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2018.   

Xem chi tiết
Báo cáo nội dung tiếp Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính và chế độ công vụ

Trung tâm Giống cây trồng, vật nuôi và thủy sản là một đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Trung tâm Giống thực hiện chức năng triển khai các chương trình, đề án, quy trình kỹ thuật sản xuất và chính sách khuyến khích phát triển giống cây trồng, vật nuôi

Xem chi tiết
Báo cáo Công tác cải cách hành chính 9 tháng đầu năm 2018

Triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Kế hoạch 3413/KH-SNN ngày 27/12/2017 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về công tác cải cách hành chính năm 2018.

Xem chi tiết
Báo cáo Công tác cải cách hành chính 3 tháng đầu năm 2018

Tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện công tác cải cách hành chính. Thường xuyên rà soát, kiện toàn nhân sự làm công tác cải cách hành chính.

Xem chi tiết
Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính 2018

Tiếp tục nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và mọi tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính, tạo sự đồng thuận, nhất trí cao để huy động và phát huy tối đa mọi nguồn lực nhằm thực hiện có hiệu quả công tác nhà nước trong giai đoạn hiện nay.

Xem chi tiết
Kế hoạch cải cách hành chính năm 2018

Tiếp tục đơn giản, hiện đại  hóa các thủ tục hành chính về quy trình, hồ sơ và biểu mẫu; cập nhật, công khai thủ tục hành chính trên cổng thông tin điện tử của đơn vị. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng công tác hành chính. Nâng cấp cổng thông tin điện tử của đơn vị nhằm đảm bảo việc trao đổi văn bản, tài liệu qua phần mềm quản lý văn bản.

Xem chi tiết
Tin nổi bật a

Số 4A181 Thanh Niên, ấp 4, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, TP HCM
Tel: 02.837.685.374;      Fax: 02.837.685.374

Email: ttqlkdg.snn@tphcm.gov.vn
@Copyright 2017 TTGCTVNTS, All right reserved