Tìm kiếm
Trang chủ Góp Ý Liên Hệ a a
Hoạt động của đơn vị

Giới thiệu đơn vị
Bán đấu giá tài sản
Chúc mừng năm mới
Cải cách hành chính
Xét tuyển viên chức
Văn bản Ngành
Tin tức chuyên ngành
Hội chợ-Hội thi giống
Xúc tiến nông nghiệp
Chuyển giao KHKT
Mô hình kinh nghiệm
Tư liệu nghiên cứu
Chuyển dịch CCSXNN
Cơ sở sản xuất giống
 
Báo cáo công tác cải cách hành chính năm 2018

Trung tâm đã ban hành Kế họach số 01/KH-TTG ngày 11/01/2018 về Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính năm 2018 và Kế hoạch số 04/KH-TTG ngày 18/01/2018 về tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2018.   

Xem chi tiết
Báo cáo nội dung tiếp Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính và chế độ công vụ

Trung tâm Giống cây trồng, vật nuôi và thủy sản là một đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Trung tâm Giống thực hiện chức năng triển khai các chương trình, đề án, quy trình kỹ thuật sản xuất và chính sách khuyến khích phát triển giống cây trồng, vật nuôi

Xem chi tiết
Báo cáo Công tác cải cách hành chính 9 tháng đầu năm 2018

Triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Kế hoạch 3413/KH-SNN ngày 27/12/2017 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về công tác cải cách hành chính năm 2018.

Xem chi tiết
Báo cáo Công tác cải cách hành chính 3 tháng đầu năm 2018

Tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện công tác cải cách hành chính. Thường xuyên rà soát, kiện toàn nhân sự làm công tác cải cách hành chính.

Xem chi tiết
Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính 2018

Tiếp tục nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và mọi tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính, tạo sự đồng thuận, nhất trí cao để huy động và phát huy tối đa mọi nguồn lực nhằm thực hiện có hiệu quả công tác nhà nước trong giai đoạn hiện nay.

Xem chi tiết
Kế hoạch cải cách hành chính năm 2018

Tiếp tục đơn giản, hiện đại  hóa các thủ tục hành chính về quy trình, hồ sơ và biểu mẫu; cập nhật, công khai thủ tục hành chính trên cổng thông tin điện tử của đơn vị. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng công tác hành chính. Nâng cấp cổng thông tin điện tử của đơn vị nhằm đảm bảo việc trao đổi văn bản, tài liệu qua phần mềm quản lý văn bản.

Xem chi tiết
Tin nổi bật a

Số 4A181 Thanh Niên, ấp 4, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, TP HCM
Tel: 02.837.685.374;      Fax: 02.837.685.374

Email: ttqlkdg.snn@tphcm.gov.vn
@Copyright 2017 TTGCTVNTS, All right reserved